Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaková Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVogl, Tomáš
dc.contributor.refereeMužík Václav, Ing.
dc.date.accepted2018-6-29
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:08Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:08Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-6
dc.identifier74994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32188
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na regulaci a řízení elektrizační soustavy s ohledem na dodržení výkonové bilanční rovnováhy. Hlavními regulačními metodami jsou statické frekvenční a napěťové charakteristiky, které slouží k udržování jmenovitých hodnot frekvence a napětí v přípustných dovolených mezích. Tato práce se zabývá hromadným dálkovým ovládáním a Smart Grid v průběhu jejich vývoje a základními principy jejich využití, dále porovnává jejich výhody a nevýhody. Hromadné dálkové ovládání je prvotní možností regulace výkonu na straně zátěže. V budoucnu by tento systém mohl nahradit koncept Smart Grid, který má větší potenciál pro komplexnější a účinnější řešení regulace výkonu na straně zátěže a který by také měl být schopný zakomponovat do elektrizační soustavy větší množství decentralizované výroby. Nakonec této práce analyzuji vhodnost jejich využití, z hlediska kdy část elektrizační soustavy bude v ostrovním provozu, za pomoci matematického modelovacího programu. S častějším nasazováním elektrických zařízení a s rostoucím počtem zařízení obsahující elektroniku hrozí stále větší riziko následných problémů pro civilizaci, při vzniku rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie. Jednou z možností ochrany před touto hrozbou je ostrovní provoz.cs
dc.format58 s. (75 197 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmart gridcs
dc.subjecthromadné dálkové ovládánícs
dc.subjectinternet of thingscs
dc.subjectstatické frekvenční a napěťové charakteristikycs
dc.subjectdecentralizovaná výrobacs
dc.subjectostrovní provozcs
dc.subjectmikrosíťcs
dc.subjectmatematické modelování.cs
dc.titleBudoucnost Smart Grid a hromadného dálkového ovládánícs
dc.title.alternativeFuture of Smart Grid and Mass Remote Controlen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted bachelor thesis is focused on the regulation and control of the electricity system with respect to the observance of the power equilibrium. The main control methods are the static frequency and voltage characteristics, which are used to maintain nominal values of frequency and voltage within the permissible limits. This work deals with mass remote control and Smart Grid in the course of their development and basic principles of their use, and compares their advantages and disadvantages. Mass remote control is the primary power control option on the load side. In the future, this system could be replace with the Smart Grid concept, which has greater potential for a more comprehensive and efficient solution to load side regulation, and which should also be able to integrate more decentralized production into the power grid. Finally, I analyze the suitability of their use, from the point of view of part of the electricity system being in island operation, using the mathematical modeling program. With more frequent use of electrical equipment and with an increasing number of devices which have includ electronic, there is an increasing risk of subsequent problems for civilization when a major power outage. One way to protect against this threat is island operation.en
dc.subject.translatedsmart griden
dc.subject.translatedmass remote controlen
dc.subject.translatedinternet of thingsen
dc.subject.translatedstatic frequency and voltage characteristicsen
dc.subject.translateddecentralized productionen
dc.subject.translatedisland operationen
dc.subject.translatedmicroneten
dc.subject.translatedmathematical modeling.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Budoucnost Smart Grid a hromadneho dalkoveho ovladani.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
074994_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,08 kBAdobe PDFView/Open
074994_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,49 kBAdobe PDFView/Open
074994_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.