Title: Specializovaná slovní zásoba převzatá z běžného jazyka (studie v rámci obchodu)
Other Titles: Specialized vocabulary borrowed from the current language (business case study)
Authors: Čapková, Markéta
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32220
Keywords: slovní zásoba;běžný jazyk;specializovaný jazyk;glosář;obchodní francouzština;ekonomie;anglicismus;slovník;odborný termín;význam slova
Keywords in different language: vocabulary;current language;specialized language;glossary;business french;economics;anglicism;dictionnary;technical term;word sens
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Odborná slovní zásoba převzatá z běžného jazyka" se věnuje výrazům, které mají svůj původ v běžné francouzštině a které nabyly speciální význam v obchodní francouzštině. Hlavním cílem práce je sestavení glosáře těchto výrazů a vysvětlení jejich významu. V teoretické části jsou popsány rozdíly mezi běžným a specializovaným jazykem, obecné vysvětlení odborného termínu, rozlišení termínů "vocabulaire" a "lexique" a charakteristiky obchodní francouzštiny. Praktickou část tvoří glosář 90 termínů a terminologických spojení, ke kterým jsou připojeny definice ve francouzštině, vysvětlující význam v běžném jazyce a význam v odborném jazyce, a možné české překlady těchto výrazů.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled "Specialized vocabulary borrowed from the current language" deals with words and expressions that have their origin in current French and have become a special importance in business French. The main aim of this thesis is to make a glossary of these terms and explain their meaning. In the theoretical part, the differences between the current and the specialized language are described, there is a general explanation of the technical term, the distinguishing of terms "vocabulaire" and "lexique" and some genera characterisics of business French. The practical part consists of a glossary of 90 terms terminological phrases, to which the definitions in French are attached, explaining the meaning in the current language and meaning in the specialized language, and possible Czech translations of these terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKAPRACE.pdfPlný text práce705,05 kBAdobe PDFView/Open
Capkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce556,39 kBAdobe PDFView/Open
Capkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce445,69 kBAdobe PDFView/Open
Capkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce267,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.