Title: Vzestup nacionalismu ve frankofonních zemích
Other Titles: La montée du nationalisme dans les pays francophones
Authors: Bydžovský, Petr
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32227
Keywords: nacionalismus;patriotismus;šovinismus;národ;stát
Keywords in different language: nationalism;patriotism;chauvinism;nation;state
Abstract: Cílem mé bakalářské práce s názvem Nacionalismus ve Francii bylo vysvětlit pojmy jako nacionalismus, patriotismus, šovinismus, národ, stát, atd. Na začátku mé práce jsem se zabýval základními definicemi těchto pojmů. Bylo důležité použít různé definice od více autorů, neboť se jedná o velmi složité koncepty. Dále jsem se soustředil na na jednotlivé podmínky vzniku národa, jako jsou etnika, jazyk, geografie, atd. Poté jsem se soustředil na vysvětlení souvisejících pojmů jako patriotismus, šovinismus a populismus. Dále jsem se také věnoval politickým a minoritním otázkám a v jedné kapitole jsem se pokusil popsat jakýsi archetyp typické francouze. V praktické části jsem se zabýval analýzou populistického textu, projev Marine Le Pen, kde jsem se pokusil odhalit jednotlivé nacionalistické nebo populistické prvky. Dále jsem vytvořil dotazníkové šetření, kde jsem zjišťoval názory studentů univerizty z Artois na problematiku nacionalismu a souvisejících otázek. Dotazník byl vytvořen pomocí internetové služby Survio. Doufám, že se mi podařilo jasně vysvětlit tyto pojmy a také, že tato práce by snad mohla být nápomocna lidem, kteří si nejsou jisti, jak se k takovýmto abstraktním konceptům stavět.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis, entitled Nationalism in France, was to explain concepts such as nationalism, patriotism, chauvinism, nation, state, etc. At the beginning of my work, I dealt with the basic definitions of these concepts. It was important to use different definitions from multiple authors, as these are very complex concepts. AFTERWARDS, I focused on the particular conditions of nation formation, such as ethnicity, language, geography, etc. Then I focused on explaining related concepts such as patriotism, chauvinism and populism. I also dealt with the political and minority questions. I have tried to describe some kind of an archetyp of a classical French person. In the last part, I dealt with the analysis of the populist text, Marine Le Pen's speech, where I tried to reveal individual nationalist or populist elements. I have also created and online questionnaire dealing with nationalism and related questions. I hope that I have been able to clearly explain these concepts and that this work might perhaps be helpful to people who are not sure how to approachsuch abstract concepts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NationalismeFinalVersionFINAL.pdfPlný text práce715,29 kBAdobe PDFView/Open
Bydzovsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce965,35 kBAdobe PDFView/Open
Bydzovsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce449,73 kBAdobe PDFView/Open
Bydzovsky - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce403,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.