Title: Právní úprava vlastnických vztahů v ČSR 1945-1989
Other Titles: Legal regulation of ownership relations in Czechoslovakia in 1945-1989
Authors: Hudečková, Libuše
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3223
Keywords: dekret prezidenta republiky;konfiskace;znárodnění;pozemková reforma;retribuční dekrety;likvidace soukromého vlastnictví;vlastnické právo;socialistické společenské vlastnictví;družstevní vlastnictví
Keywords in different language: decree of president of republic;confiscation;nationalization;agrarian reform;retribution decrees;liquidation of private property;property rights;socialist public ownership;cooperative ownership
Abstract: V období 1945-1989 došlo k velkým zásahům do vlastnických poměrů a k přesunu ohromného množství majetku na území Československa.Bezprostředně po ukončení okupace došlo k velkým změnám vlastnických poměrů na základě dekretů prezidenta republiky.K dalším velkým přesunům majetku došlo po únoru 1948.Ve společnosti se promyšleně pěstovala neúcta k právu, neúcta k vlastnictví jiného subjektu. Celospolečenský zájem převažoval nad zájmem soukromým.Byl narušen princip základních právních institutů - i institutu vlastnického práva.
Abstract in different language: In the period from 1945-1989 there were great interventions in ownership relations and transfers of large amount of property in Czechoslova-kia.Immediately after the end of the occupation there were great changes in ownership relations on the basic of the decrees of the president of the republic.Other great transfers of property occurred after february 1948. Disrespect for the law and disrespect for ownership of the others were thoughtfully nursed in the society. Interest of the whole society prevailed over the private interest. The principle of fundamental legal institute was violated - even the institute of property rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce417,63 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hudeckova Libuse.pdfPosudek vedoucího práce62,15 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hudeckova Libuse.pdfPosudek oponenta práce31,94 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hudeckova Libuse.pdfPrůběh obhajoby práce58,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.