Title: Soudobé umění v současné mateřské škole
Other Titles: Contemporary art in contemporary nursery school
Authors: Černá, Hana
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32241
Keywords: výtvarná výchova;předškolní pedagogika;současné umění;moderní umění;současní umělci;koláž;akční malba;performance;rozvoj kreativity;rozvoj fantazie;spontánnost
Keywords in different language: art education;preschool education;contemporary art;modern art;contemporary artists;collage;action painting;performance;progress of creativity;progress of imagination;spontaneity
Abstract: Tato bakalářská práce se v teoretické části zaobírá současným uměním jako prostředkem pro výtvarné aktivity. Tyto poznatky jsou dále zkoumány v praktické části činnostmi realizovanými s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje: postupný psychologický vývoj dítěte, charakteristiku výtvarné výchovy v MŠ a z ní vycházející aspekty, inspirace moderním a soudobým uměním k výtvarným činnostem MŠ. Část praktická je zahájena rozhovory se dvěma umělci s důrazem na jejich pojetí tvorby a jednoho zvoleného díla, které je následně podnětem pro sedm výtvarných činností s dětmi předškolního věku, jež jsou rozebrány do konceptových analýz a konstruktů. Závěr bakalářské práce globalizuje a zhodnocuje veškeré zkušenosti a postřehy s ohledem na teoretickou, ale i praktickou část. Popisuje aktiva využití současného umění s dětmi v mateřské škole.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with contemporary art as means for art activity in the theoretical part. These findings are further researched in empirical part with activities, which are implemented with preschool children. Theoretical part includes: progressive psychological development of the child, characteristics of art education in nursery school and it's emerging aspects, inspiration from modern and contemporary art to the art activities of nursery school. Empirical part begins with interviews with two artists with emphasis on their concept of creation concept and one selected work of art, which is subsequently inspiration for seven art activities with children of preschool age. These activities are analyzed in to conceptual analysis and detailed description. The conclusion of bachelor's thesis generalizes and evaluates the whole experience and insights with consideration to the theoretical and empirical part. It describes assets of contemporary art with children in nursery school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Soudobe umeni v soucasne materske skole_HC.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cerna Hana_veduci_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cerna Hana_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cerna Hana_2018.pdfPrůběh obhajoby práce462,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.