Title: Portrét
Other Titles: Portrait
Authors: Janda, Jakub
Advisor: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Referee: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32251
Keywords: portrét;kombinovaná technika;olej;tuš;tanec;pohyb;proměna;vývoj;fyzické divadlo;mezioborovost;nová figurace;zachycení tance
Keywords in different language: portrait;combined technique;oil;ink;dance;movement;transformation;development;physical theatre;interdisciplinarity;new figuration;dance capture
Abstract: Cílem této bakalářské práce je realizovat cyklus obrazů s tématem Portrét, který bude vystaven na základě prostředí, v němž se portrétovaný pohybuje. Zvolenou technikou je kombinovaná technika (olej, tuš) provedená na sololitové desky o rozměrech 160x40 cm. Pro praktickou část je důležitý vývoj práce a hledání různých cest. Součástí teoretické práce je vymezení pojmů portrét a tanec, kunsthistorické pozadí a inspirační zdroje, vývoj práce v procesu tvorby, pedagogický přesah práce a zasazení do umělecko-historického kontextu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to realize a series of paintings with the theme Portrait, which will be exposed based on the environment in which the portrait is moving. The chosen technique is a combination technique (oil, ink) made on fibreboard with dimensions 160x40 cm. Practical part is the development of work and the search for different paths. Part of the theoretical work is the definition of the concepts of portraiture and dance, the historical background and inspirational sources, the development of the work in the process of creation, the pedagogical overlap of work and the placement in the artistic and historical context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
janda_bakalarska_prace_portret_2018.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Janda Jakub_vedouci_Kornatovsky_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Janda Jakub_oponent_Polacek_2018.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Janda Jakub_2018.pdfPrůběh obhajoby práce421,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.