Title: Mezinárodní aspekty potrestání válečných nacistických zločinců po roce 1945
Other Titles: International aspects of Nazi war criminals punishment after 1945
Authors: Viták, Petr
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Beránek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3227
Keywords: mimořádný lidový soud;dekret prezidenta republiky;Dieter Wisliceny;Norimberský tribunál;Bohuslav Ečer;nacističtí váleční zločinci
Keywords in different language: special people's courts;decree of president of republic;Dieter Wisliceny;Nuremberg tribunal;Bohuslav Ečer;nazi war criminals
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice potrestání nacistických válečných zločinců po roce 1945. První část je věnována tvorbě mezinárodních dohod a úmluv, které byly důležité pro formování mezinárodního práva v meziválečném období. Zejména pak utváření dohod o stíhání a trestání válečných zločinů. Tato část je převážně věnována Norimberskému tribunálu, jako důležitému mezníku pro trestání válečných zločinců po 2. světové válce, přínos Československa k utváření těchto norem (B. Ečer) a přínos k vyšetřování válečných zločinů( zpráva Wetzlera a Vrby). Další část je věnována postupů potrestání nacistických válečných zločinců v Československé republice, vzniku Dekretů prezidenta republiky, především pak vydání tzv. velkého a malého retribučního dekretu. Dále obsahuje činnost mimořádných lidových soudů, které byly na základě dekretů ustaveny. Poslední část se zabývá zmapováním procesu s organizátorem židovské otázky na Slovensku, Dieterem Wislicenym
Abstract in different language: The diploma thesis discuss an issue of punishment of the Nazi war criminals after 1945. It consists of three main parts. The first part is devoted to the procedure of creating international agreements and conventions that were important for the formation of international law in the interwar period. In particular, the procedure of creating agreements on the prosecution and punishment of war crimes. This section is mainly devoted to the Nuremberg Tribunal, as an important milestone for the punishment of war criminals after the 2nd World War II, Czechoslovakia contribution regarding to procedure of formatting standards for those cases (B. Ečer) and contribution to the investigation of war crimes (Vrba and Wetzler report). Another part discuss procedures of punishing Nazi war criminals in the Czechoslovak Republic, President of Republic decree formation,the issue of large and small decree retribution and Extraordinary People´s Courts.It also includes activities of the Special People's Courts which were established on the basis of decrees. The last part describes and explains trial with the organizer of the Jewish question in the Slovak Republic, Dieter Wislicenym.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitak DP PDF 1.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
DP - Vitak Petr.pdfPosudek vedoucího práce47,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vitak Petr.pdfPosudek oponenta práce95,57 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vitak Petr.pdfPrůběh obhajoby práce63,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.