Název: Proměny pohledu na postavení ženy v životě rodinném, profesním a společenském v evropském kontextu od 2. poloviny 19. století do konce 1. poloviny 20. století
Další názvy: Changes of view on woman status in family, professional and social life in the European context from the second half of the 19th century until the end of the first half of the 20th century
Autoři: Čermáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3228
Klíčová slova: ABGB;BGB;rodinné právo;ústavní právo;volební právo;manželství;ženská emancipace;vzdělání žen;rovnoprávnost
Klíčová slova v dalším jazyce: ABGB;BGB;family law;constitutional law;right to vote;marriage;women's emancipation;education of women;equality of rights
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zaměřit pozornost na to, jak postavení žen upravovaly právní předpisy, a srovnat úpravu de iure s faktickým postavením žen v běžném životě, konkrétně v jejich životě rodinném, profesním a společenském. Důležitým úkolem práce je nejen ukázat, jak právní předpisy na ženy nahlížely, ale také upozornit na skutečnost, že právní předpisy, které vznikaly proto, aby zlepšily postavení žen, nevznikly samy od sebe. V jejich vznik vyústila teprve dlouhodobá činnost žen, kterým nebyl jejich osud lhostejný. Práce je rozdělena z hlediska časového do tří kapitol. První kapitola mapuje období od druhé poloviny 19. století do počátku 1. světové války, druhá kapitola se zabývá obdobím po první světové válce a třetí kapitola se zaměřuje na období meziválečné. Práce zkoumá tuto problematiku z hlediska tří evropských zemí, a to Francie, Německa a Československé republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of my thesis is to focus on status of women in the legislation, and to compare their status de jure with their everyday life, primarily in their family, professional and social life. An important task of the thesis is not only to show how the legislation described women, but also highlight the fact that the legislation improving the status of women was not created by it selves. It was created thanks to long-term activities of women who had not been indifferent to their fate. The thesis is divided into three chapters in the terms of time. The first chapter describes the period from the second half of the 19th century to the beginning of the World War I, the second chapter deals with the period after World War I, the third chapter focuses on the period between two world wars. The thesis examines this issue in terms of three European countries: France, Germany and Czechoslovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_Lucie_Cermakova.pdfPlný text práce503,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Cermakova L..pdfPosudek vedoucího práce55,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Cermakova L..pdfPosudek oponenta práce118,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Cermakova L..pdfPrůběh obhajoby práce61,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.