Title: Hodnocení zelené infrastruktury městského obvodu Plzeň 2
Other Titles: Evaluation of the green infrastructure of Pilsen urban district 2
Authors: Taitl, Lukáš
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32295
Keywords: městská zeleň;zelená infrastruktura;urbanismus;město plzeň;ekosystémové služby
Keywords in different language: urban greenery;green infrastructure;urbanism;pilsen;ecosystem services
Abstract: Tato práce se zabývá pojmem zelená infrastruktura, její definicí, vývojem, typologií a nástroji, které pomáhají zmírňovat dopady globálních klimatických změn. Teoretický rozbor se tomuto tématu věnuje především z hlediska poskytovaných ekosystémových služeb. Praktická část práce je založena na mapování zeleně vybraných urbanistických obvodů v městské části Plzeň-Slovany, zhodnocení jednotlivých ploch v rámci těchto obvodů pomocí softwaru GIS a nakonec srovnáním výsledků s výzkumem katedry geografie ZČU v rámci projektu TA ČR TD03000343. Výsledky práce poskytly odpovědi na tři základní cíle a umožnily posoudit hypotézu. Zájmové území bylo popsáno na základě rozdílností prostorového rozložení zeleně. Následně byly mapované jednotky území hodnoceny indexem Biotope Area Factor. Datové sady mikrostruktur dvou odlišných výzkumů byly statisticky porovnány a nastíněny pravděpodobné důvody rozdílnosti. V rámci hypotézy byla diskutována závislost indexu Biotope Area Factor pro funkční plochy a mikrostruktury na vzdálenosti od centra města
Abstract in different language: This study deals with the term of green infrastructure, its definition, development, typology and instruments, which help us to mitigate impacts of global climate changes and others. The paper deals with the topic from the point of supplying ecosystem services. Practical part of the study contains for instance a mapping of a greenery of selected urban districts located in Pilsen-Slovany, an evaluation of the individual polygons using GIS software and in the end also a comparison of my result and result of The Geography department in project TA ČR TD03000343. The results of the work provided answers to three basic objectives and a main hypothesis. The area of interest and differences in the spatial distribution of greenery were also characterized. Subsequently, the mapped units were evaluated by the selected instrument Biotope Area Factor. Statistical data of selected microstructures of two different studies were evaluated statistically and the probable reasons for the difference were outlined. Within the hypothesis, the dependence of distance from the Pilsen city center on the Biotope Area Factor index was discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni zelene infrastruktury mestskeho obvodu Plzen 2, 2018.pdfPlný text práce8,6 MBAdobe PDFView/Open
Taitl.PDFPosudek vedoucího práce650,51 kBAdobe PDFView/Open
Taitl_0.PDFPosudek oponenta práce490,68 kBAdobe PDFView/Open
Taitl_1.PDFPrůběh obhajoby práce208,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.