Název: Mnichovská dohoda v kontextu historickém a mezinárodněprávním
Další názvy: The Munich agreement in the historical and international legal context
Autoři: Kripnerová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3230
Klíčová slova: rok 1848;Československo;ústava 1920;mnichovská dohoda;teorie právní a politické kontinuity
Klíčová slova v dalším jazyce: year 1848;Czechoslovakia;the Constitution 1920;the Munich Agreement;theory of the legal and political continuity
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá okolnostmi mnichovské dohody. V první části jsou nastíněné vztahy 19.století, kdy tehdejší spory mezi Čechy a Němci měly později za následek vznik Československé republiky. Dále je rozebrána ústava z roku 1920 a s ní spojené jazykové zákony a mezinárodní vztahy ve 20. a 30.letech 20.století. Nejvíce pozornosti je věnováno mnichovské konferenci a samotné mnichovské dohodě, kde je práce zaměřena na její historické, mezinárodněprávní a ústavněprávní okolnosti. Poslední část se vztahuje k jejím následkům.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis focuses on the circumstances of the Munich Agreement. In the firts part there is outlined the relationship between the Czech and the German inhabitants in the 19th century that led to the establishment of the Czechoslovakia. Another part of my thesis deals with the Constitution 1920, language legislation and internatonal affairs in the 20´s and 30´s. Most attention is devoted to the Munich conference and the Munich Agreement itself. The author concentrates on description of the historical, constitutional and international law circumstances. The last part of the thesis refers to the consequences of the Munich Agreement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce771,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kripnerova Z..pdfPosudek vedoucího práce56,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kripnerova.pdfPosudek oponenta práce45,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kripnerova.pdfPrůběh obhajoby práce58,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.