Title: Prvky bádání ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Other Titles: Elements of the inquiry in the educational field Human and his world
Authors: Šanderová, Věra
Advisor: Levý Josef, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32322
Keywords: badatelské aktivity;prvouka;člověk a jeho svět
Keywords in different language: research activities;primate;man and his world
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech na 1. stupni základní školy. První část diplomové práce se zabývá rozborem transmisivní výuky a konstruktivismu. Na to navazuje podstata a význam aktivizačních metod využívaných na základní škole. Mezi tyto metody patří badatelsky orientovaná výuka, o které je tato diplomová práce. Práce objasňuje rozdíl mezi badatelskou a problémovou výukou. Definuje kroky a úrovně badatelské aktivity. Hodnotí míru zapojení učitele a žáka a shrnuje výsledky mezinárodních šetření přírodovědné gramotnosti. Ve druhé části jsou navrženy badatelské aktivity, které jsou zpracovány do metodických příprav pro učitele a pro žáky jsou vytvořeny pracovní listy. K popsaným postupům jsou přiloženy fotografie jednotlivých kroků pokusu. Všechny navržené aktivity byly ověřeny v praxi na základní škole v Prachaticích.
Abstract in different language: This dissertation is focused on the research oriented education in science subjects at the first level of elementary school. The first part of the diploma thesis deals with the analysis of transmissive teaching and constructivism. It follows the essence and importance of activation methods used at elementary school. These methods include the research-oriented teaching of this master's thesis. The thesis clarifies the difference between research and problem education. Defines steps and levels of research activity. Evaluates the extent of teacher and pupil engagement and summarizes the results of international science literacy surveys. The second part proposes research activities, which are elaborated in methodical preparation for teachers and worksheets are created for the pupils. The procedures described are accompanied by photographs of the individual steps of the experiment. All the proposed activities were verified in practice at the Primary School in Prachatice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FPE_Sanderova_Vera_2018.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Sanderova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Sanderova OP.pdfPosudek oponenta práce909,12 kBAdobe PDFView/Open
Sanderova O.pdfPrůběh obhajoby práce442,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.