Title: Manželství v ŘP
Other Titles: Marriage in Roman law
Authors: Volfová, Kateřina
Advisor: Černý, Miroslav
Referee: Dostalík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3235
Keywords: manželství;manželství v římském právu;manželství přísné;manželství volné;překážky manželství;zásnuby;snoubenci;římská rodina;otcovská moc;muž;žena;manžel;manželka;věno;poručenství;opatrovnictví;náboženství
Keywords in different language: marriage;marriage in roman law;strict marriage;free marriage;obstacles to marriage;engagement;engaged couple;roman family;fathers power;man;woman;husband;wife;dowry;guardianship;religion
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o manželství v římském právu. Uzavírání manželství většinou předcházely zásnuby. Aby mohlo k uzavření manželství dojít, nesměly existovat překážky manželství. Římské právo znalo dva druhy řádného manželství (manželství přísné a manželsví volné). V římské společnosti běžně docházelo ke zřizování věna. Manželství zanikalo smrtí nebo projevem vůle manželů. Práce zmiňuje také další formy soužití - concubinatus a contubernium.
Abstract in different language: This thesis deals with marriage in Roman law. The marriage was preceded by an engagement. In order to enter into a marriage there should not be any obstacles to marriage. Roman law recognised two kinds of due marriage (the strict marriage and the free marriage). In the Roman society it was usual to establish a dowry. The marriage ceased by death or by a willful act of the spouses. The thesis discusses about other forms of cohabitation too - concubinatus and contubernium.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE MANZELSTVI V RP.pdfPlný text práce593,15 kBAdobe PDFView/Open
DP - Volfova K..pdfPosudek vedoucího práce25,88 kBAdobe PDFView/Open
OP - Volfova K..pdfPosudek oponenta práce77,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Volfova K..pdfPrůběh obhajoby práce56,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.