Title: Textilní organický elektrochemický tranzistor
Other Titles: Textile organic electrochemical transistor
Authors: Nocar, Václav
Advisor: Mraček Lukáš, Ing.
Referee: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32368
Keywords: oect;otft;wect;nositelná elektronika;senzor;pedot:pss;tisk;výroba;vodivé vlákno
Keywords in different language: oect;otft;wect;wearable electronics;sensor;pedot: pss;printing;fabrication;conductive fiber/yarn/thread
Abstract: V této bakalářské práci (dále jen BP) je v první části popsán organický elektrochemický tranzistor (dále jen OECT), vysvětlen princip jeho funkce a objasněn způsob výroby. V druhé části BP je vysvětlena problematika textilního organického elektrochemického tranzistoru, který je dále rozdělen do skupin a ty jsou stručně definovány. Následně je popsán způsob výroby textilního OECT, dle skupin do kterých byl rozdělen. V předposlední části BP jsou vyjmenovány způsoby využití textilního OECT a jejich příklady. Poslední část obsahuje porovnání netextilního a textilního OECT z hlediska výroby a vlastností, kde jsou zhodnoceny jejich konkrétní vlastnosti.
Abstract in different language: In this bachelor thesis (hereinafter referred to as BP) the first part describes an organic electrochemical transistor (hereinafter only OECT), explains the principle of its function and names the methods of its production. The second part of BP explains the issue of the textile organic electrochemical transistor, which is further divided into groups and these groups are briefly defined. Subsequently, the methods of fabrication of the textile OECT are described, according to the groups into which it was divided. In the penultimate part of BP are listed possibilities of using the textile OECT and their examples. The last part contains a comparison of non-textile and textile OECT in terms of production and properties, where their specific properties are assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclav_Nocar.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
075077_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,71 kBAdobe PDFView/Open
075077_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,83 kBAdobe PDFView/Open
075077_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.