Název: Vysídlování českých obyvatel ze "Sudet" v roce 1938
Další názvy: Displacement of the Czech population from the "Sudetenland" in 1938
Autoři: Huňáček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3237
Klíčová slova: vysídlování;vyhnání;mnichovská dohoda;SdP;Sudety;sudetská župa;pohraničí;České země
Klíčová slova v dalším jazyce: displacement;expulsion;munich agreement;SdP;Sudetenland;sudeten county;refugee;border;Czech countries
Abstrakt: Shrnutí Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou vysídlování českých obyvatel ze ?Sudet? v roce 1938, tedy problematikou, které byla dosud v odborné literatuře věnována jen malá pozornost. Zabývá se v rámcovém měřítku vztahy mezi Čechy a Němci na území českých zemí před rokem 1918 a po vzniku Československé republiky, především se však vztahuje k událostem z roku 1938 a přibližuje je. V obecné míře také ukazuje na události směřující k Mnichovské dohodě, je zmíněn charakter této dohody a její výsledky, které ovlivnily zásadním způsobem život v pohraničních oblastech českých zemí. Těžiště práce je soustředěno především do třech kapitol, které se týkají podmínek a průběhu odchodu části českého obyvatelstva z pohraničích oblastí českých zemí v září 1938 a v následujících měsících. Pozornost je rovněž věnována otázkám opouštění pohraničí ze strany německých obyvatel, kteří se nehodlali přizpůsobit henleinovské politice a stáli na pozicích československého státu a rovněž opouštění pohraničí ze strany židovského obyvatelstva. Práce vychází z dostupné fakticity k danému tématu. Ukazuje na průběh událostí od částečné mobilizace československých ozbrojených složek v květnu 1938 až do roku 1939. Přibližuje henleinovci vynucený útěk a vyhánění části českých obyvatel, části židovského obyvatelstva a některých německých obyvatel, odpůrců politiky Sudetoněmecké strany, jako porušení základních lidských práv a svobod zaručených v československém státě ústavní listinou z roku 1920. V této souvislosti (se zřetelem na neplatnost Mnichovské dohody od samého počátku) lze hodnotit i faktické vysídlování českých obyvatel z pohraničí jako důsledek realizace nacistické politiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary This diploma thesis concentrates on the matter of the expulsion of Czech inhabitants from the ?Sudetenland? in 1938, an issue which has until now been addressed only minimally in academic literature. It investigates the relationship as a whole between Czechs and Germans in the Czech Lands before the year 1918 and after the creation of the Czech Republic, primarily, however, it concerns itself with the events of 1938 and goes into some detail. It also refers in general to the events leading to the Munich Pact, outlining the nature of this agreement and its consequences, which fundamentally affected lidfe in the border regions of the Czech lands. The focal point of the thesis is concentrated into three chapters, which concern the terms and course of the departure of part of the population from the borderlands of the Czech Lands in 1938 and the months following. Attention is also paid to issues of departure from the borderlands by the German-speaking population who refused to adept to Henlein policies and stood on the side of the Czechoslovak State and also the departure from the borderlands from the point of view of the Jewish population. The thesis used the available facts on the given topic as its sources. It focuses on the course of events from partial mobilisation of the Czechoslovak armed forces in May 1938 until 1939. It focuses on the forced flight by Henlein and his followers and the expulsion of the Czech population, part of the Jewish population and some German inhabitants, opposed to the policies of the Sudeten German Party, such as breaching human rights and freedoms guaranteed by the Czechoslovak State in the constitution of 1920. With regard to this (bearing in mind to the invalidity of the Munich Pact from the very beginning) the actual expulsion of the Czech population from the borderlands can be seen as the result of implementation of Nazi policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(Diplomova prace Martin Hunacek).pdfPlný text práce927,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hunacek. M..pdfPosudek vedoucího práce39,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hunacek M..pdfPosudek oponenta práce36,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hunacek M..pdfPrůběh obhajoby práce59,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.