Title: Porovnání výukových metod při vyučování fyzické geografie na druhém stupni ZŠ
Other Titles: Comparison of teaching methods in the education of physical geography at the elementary school
Authors: Trhlíková, Dominika
Advisor: Pluháčková Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32395
Keywords: výukové metody;experiment;základní škola;fyzická geografie
Keywords in different language: teaching methods;experiment;primary school;physical geography
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na porovnávání klasických (reproduktivních) vyučovacích metod a aktivizační (produkčních) vyučovacích metod při vyučování fyzické geografie na druhém stupni základní školy. Klasické vyučovací metody kladou důraz na metody slovní a naopak aktivizační vyučovací metody jsou zaměřeny na používání názorně-demonstračních metody, jejíž součástí byly mnou připravené pokusy, sloužící k získání lepších znalostí a dovedností. Pomocí metody rozhovoru, byly získány informace týkající se problematického tématu,celkový oběh vzduchu v atmosféře, které bylo použito během vyučovacích hodin. Pomocí metody experimentu byly porovnány obě zrealizované vyučovací hodiny. Pro porovnání sloužily mnou připravené pretesty a posttesty, jejichž výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on comparison of classical (reproductive) teaching methods and activation (production) teaching methods in physical geography education on the second level of elementary schools. Classical teaching methods emphasize verbal methods on the contrary activation teaching methods focus on the use of illustrative-demonstration methods, part of which were my prepared experiments, which serve to gain better knowledge and skills. By using the interview method, information was obtained on the problematic topic, total air circulation in the atmosphere, that was used during lessons. Using the experimental method, both realized lessons were compared. I prepared preliminary tests and posttests for comparison, their results were processed in the tables and charts that are part of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Dominika_Trhlikova_2018.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Trhlikova V.pdfPosudek vedoucího práce691,34 kBAdobe PDFView/Open
Trhlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce150,3 kBAdobe PDFView/Open
Trhlikova O.pdfPosudek oponenta práce759,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.