Title: Moderní výukové metody použité v problematice podnebných pásů a jejich efektivnost na vybrané základní škole
Other Titles: Modern methods for teaching the topic of climate zones and assessment of their efficiency at a elementary school
Authors: Nguyen, Tuyet Nhung
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32399
Keywords: didaktická transformace;kvaziexperiment jedné skupiny před-po;pretest a posttest;podnebí a podnebné pásy;inovativní výukové metody;skupinová práce;bloomova taxonomie
Keywords in different language: didaktische transformation;quasi-experiment einer gruppe prä-post-design;prätest und posttest;klima und klimazonen;innovative unterrichtsmethode;gruppenarbeit;bloom´sche taxonomie
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na didaktickou transformaci vybraného tematického celku podnebí a podnebné pásy pro výuku zeměpisu v 6. třídě ZŠ a její následné aplikaci na vybrané ZŠ. Metody k získávání dat v předvýzkumu byly použity studium literatury, interview, dotazník a pozorování. Jako výzkumná metoda byl vybrán kvaziexperiment jedné skupiny před-po (Campbell a Stanley, 1963; Kerlinger, 1972), který pomocí vytvořené výukové hodiny s využitím výukových metod (výklad, názorně-demonstrační metody, klasická skupinová práce) porovnával znalosti žáků během experimentu. Vývoj znalostí žáků se ověřoval pomocí vytvořeného didaktického testu (pre- a posttest) a výsledky testů byly statisticky zpracovány (aritmetický průměr, medián, U-test Manna a Whitneyho) a graficky znázorněny. Testována byla změna úrovně znalostí dle Bloomovy taxonomie (Čapek, 2015).
Abstract in different language: Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der didaktischen Transformation des Themas Klima und die Klimazonen für den Geographieunterricht in der sechste Klasse der Grundschule. Anhand der ausgewählten Methoden wurden die didaktischen Transformationen in einer Grundschule überprüft. Für die Gewinnung der Daten in einem vorexperimentellen Design wurden Literaturen, ein Interview, ein Fragebogen und die Betrachtungsmethode verwendet. Als eine Forschungsmethode wurde ein Quasi-Experiment einer Gruppe Prä-Post-Design (Campbell und Stanley, 1963; Kerlinger, 1972) herangezogen. Während des Experiments wurden die Kenntnisse von den Schülern mit einer gebildeten Unterrichtstunde, die klassischen und innovativen Unterrichtmethoden (Frontalunterricht, illustrative und demonstrative Methoden, Gruppenarbeit) enthält, verglichen. Die Kenntnisentwicklung der Schüler wurde mit Hilfe des gebildeten didaktischen Tests überprüft und die Ergebnisse der Tests wurden statistisch (arithmetischer Durchschnitt, Median, Mann-Whitney U-Test) bearbeitet und in die Graphiken zusammengeschrieben. Es wurde die Veränderung der Kenntnisebenen von der Bloom´sche Taxonomie (Čapek, 2015).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nguyen_Tuyet_Nhung.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Nguyen V.pdfPosudek vedoucího práce663,11 kBAdobe PDFView/Open
Nguyen O.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Nguyen P.pdfPrůběh obhajoby práce161,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.