Title: Rozbor trestné činnosti v Zemích Koruny české v 16. a 17. století dle knih smolných a černých
Other Titles: Analysis of a criminal activity in the Lands of the Bohemian Crown in the 16th and 17th century according to criminal records.
Authors: Sitař, Tomáš
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32460
Keywords: trestná činnost země koruny české 16. stolet - 17. století české dějiny statistika - rozbor smolné knihy - černé knihy
Keywords in different language: criminal activity lands of the bohemian crown 16th century - 17th century czechia history statistics criminal records
Abstract: Tématem této diplomové práce je rozbor trestné činnosti v zemích Koruny české, na základě dochovaných záznamů trestné činnosti, jinak známých jako knihy černé a smolné, v časovém údobí přibližně od poloviny 16. století, až do konec 17. století a následné statistické srovnání trestné činnosti ve vybraných regionech. V první části je stručně popsána společnost a fungování soudnictví. Druhá část je věnována analýze obsahu smolných a černých knih ve sledovaném území, zejména jaké činy byly do knih zaznamenány a jaké tresty za ně byly uděleny. V poslední části jsou porovnány statistické údaje z vybramých oblastí. Závěrem je, zda byla trestná činnost v různých regionech zastoupena obdobně, či některá trestná činnost převažovala a zda bylo trestní právo aplikováno ve všech vybraných oblastech stejnou měrou.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the analysis of a criminal activity in the Lands of the Bohemian Crown, based on preserved records, in the time period from the mid 16th century to the end of the 17th century and a subsequent statistical comparison of the criminal activity in selected regions. The first part briefly describes the society and the functioning of the judiciary. The second part is devoted to the analysis of the content of criminal records in the monitored area, especially what crimes were recorded in the books and what penalties were given for them. The last part compares statistical data from selected areas. The conclusion is whether the criminal activity in the different regions was represented similarly, whether some of the criminal activity prevailed and whether the criminal law was applied equally in all selected areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sitar_2018.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
DP - Sitar Tomas.pdfPosudek vedoucího práce50,29 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sitar Tomas.pdfPosudek oponenta práce45,32 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sitar Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce45,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.