Title: Optimalizace prostorového uspořádání pracoviště
Other Titles: The optimization of production system layout
Authors: Elišák, David
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32481
Keywords: optimalizace;prostorové uspořádání;pracoviště;štíhlá výroba;plýtvání
Keywords in different language: optimization;layout design;workplace layout;lean manufacturing;waste
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci prostorového uspořádání pracoviště. Cílem práce je analyzovat vybrané pracoviště a na základě zjištěných kritických bodů navrhnout opatření pro jejich zlepšení. V teoretické části práce je popsána obecná problematika výroby, typologie prostorových uspořádání pracovišť a metody pro jejich tvorbu a optimalizaci. V praktické části práce je zpočátku představen podnik BRUSH SEM s.r.o., následně je popsán současný stav vybraného pracoviště, pro který jsou stanoveny kritické body. Poslední část práce je věnována podrobnému popisu návrhů pro optimalizaci prostorového uspořádání pracovišť včetně uvedení použitých metod, postupů a zhodnocení přínosů navržených zlepšení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on optimization of facility layout. Its objective is analysis of chosen workplace and proposing measures for their improvement based on detected critical locations. General manufacturing problematics, types of facility layouts and methods for their optimization are described in the theoretical part. Company BRUSH SEM s.r.o. is initially introduced in the practical part. In the next part is described current state of the chosen workplace in which are determined specific critical locations. Last part of thesis is dedicated to detailed description of suggestions for workplace layout optimization. Used methods, approaches and final evaluation of suggested optimizations are also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elisak_DP.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
075042_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,06 kBAdobe PDFView/Open
075042_oponent.pdfPosudek oponenta práce480,62 kBAdobe PDFView/Open
075042_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.