Title: Vliv parametrů napěťového impulzu na průrazné chování izolace
Other Titles: Impact of parameters of LI on the breakdown behavior of insulation
Authors: Dunovský, Ondřej
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32489
Keywords: atmosférické impulzní napětí;tvar impulzního napětí;doba čela impulzního napětí;50% průrazné napětí;průrazné charakteristiky;syntetický vzduch;polarita;rázový generátor
Keywords in different language: lightning impulse (li);impulse voltage waveform;wavefront time;50% breakdown voltage;breakdown characteristics;synthetic air;polarity effect;impulse generator
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vlivu tvaru zkušebního atmosférického impulzního napětí na napěťovou pevnost izolace. Teoretická část práce nejprve objasňuje základní pojmy z oboru zkoušek impulzním napětím, časové průběhy atmosférických i spínacích impulzních napětí, které jsou přesně definovány normou ČSN 60060-1, metody zkoušek impulzním napětím, prostřednictvím kterých se testuje napěťová pevnost izolace a požadavky na tyto zkoušky. V neposlední řadě jsou zde uvedeny aktuální poznatky z mezinárodních studií, které se zabývaly zkoumáním vlivu variability tvaru zkušebního atmosférického impulzního napětí na napěťovou pevnost izolace. V praktické části je popsán výpočet homogenity elektrického pole pomocí programu Agros2D, ve kterém se praktické měření uskutečňovalo a dále je popsáno samotné testování napěťové pevnosti syntetického vzduchu, které bylo realizováno prostřednictvím zkušební metody více hladinami, a které ověřuje vliv variability tvaru zkušebního impulzního napětí na napěťovou pevnost izolace.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of the effect of the shape of the tested atmospheric impulse voltage on the voltage strength of the insulation. The theoretical part of the thesis first explains the basic concepts in the field of impulse voltage tests, time courses of lightning and switching impulse voltages which are precisely defined by the standard ČSN 60060-1, methods of impulse voltage tests, by which the voltage strength of the insulation is tested and the requirements for these tests. Lastly are presented recent findings from international studies dealing with the research of the influence of the variability of the shape of the tested lightning impulse voltage on the voltage strength of the insulation. The practical part describes the calculation of the electric field homogeneity using the program Agros2D in which the practical measurement was done and also the testing of the voltage strength synthetic air, which was done using a multiple-level test method, and which tests the effect of the variability of the tested impulse voltage on the voltage strength insulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ondrej Dunovsky Vliv parametru napetoveho impulzu na prurazne chovani izolace 2018.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
075053_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,69 kBAdobe PDFView/Open
075053_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,15 kBAdobe PDFView/Open
075053_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.