Title: Vysokonapěťové stejnosměrné izolační systémy
Other Titles: HVDC insulating systems
Authors: Rajtmajer, Josef
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32490
Keywords: izolační systém;přenos elektrické energie;hvdc;stejnosměrný přenos;kabely;izolátory;xlpe;kompozity;elektrické vlastnosti;diagnostické metody
Keywords in different language: insulating system;power transmission;hvdc;direct current transmission;cables;insulators;xlpe;composites;electrical properties;diagnostic methods
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na popis vysokonapěťových stejnosměrných izolačních systémů. Pro ucelenost tématu je také představen vysokonapěťový stejnosměrný přenos HVDC, od popisu technologie po konkrétní funkční instalace. Další část klade důraz na popis současných elektrických izolací. Konkrétně jsou popsány kabelové izolace a izolátory pro přenosová vedení AC i DC. Druhá polovina práce se zabývá popisem elektrických i neelektrických vlastností a technických požadavků na izolační prvky. Závěr práce je pak věnován diagnostickým metodám zkoumajícím jejich technickou způsobilost.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on description of High-Voltage Dirrect Current insulating systems. For the compactness of the topic is also introduced a High-Voltage DC transmission, from the description of the technology to the specific functional installation, The following part emphasizes the description of current electrical insulating systems. Speciffically, cable insulation and AC and DC transmission lines insulators are described. The second half of the thesis deals with the description of electrical and non-electrical properties and technical requirements for the insulating elements. The conclusion of the thesis is then dedicated to diagnostic methods examining their technical capability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rajtmajer.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
075054_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,74 kBAdobe PDFView/Open
075054_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce398,58 kBAdobe PDFView/Open
075054_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.