Title: Posvátná místa v náboženských tradicích světa: Pokus o typologii na příkladu indických náboženství
Other Titles: Sacred Places in the Religious Traditions of the World: An Experiment about a typology on the Example of Indian Religions
Authors: Kostková, Tereza
Advisor: Kaše Vojtěch, Mgr.
Referee: Špiclová Zdeňka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32524
Keywords: hinduismus;buddhismus;posvátno;posvátné místo;rituál;symbol;mytologie;indie;náboženství
Keywords in different language: hinduism;buddhism;sacred;sacred places;ritual;symbol;mythology;india;religion
Abstract: Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou architektonických a dvou přírodních posvátných míst buddhismu a hinduismu. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve vyloženo, jak přistupuji k pojmům pojem náboženství, posvátno, rituál a pouť. Dále se zaměřuji na stručné představení hinduistické a buddhistické tradice, abych v hlavní části, zabývající se konkrétními místy, zašla v problematice více dopodrobna a mohla používat různé pojmy a myšlenky bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování. V hlavní části představuji posvátná místa jedno po druhém. U každého z nich uvádím popis, jeho symboly, legendy a rituály s ním pojené a jeho změnu v průběhu věků. V poslední kapitole se opírám o poznatky získané z aplikace Google Trends, abych mohla objektivně zhodnotit, jaký je o posvátná místa zájem co se týká internetového světa. Na závěr zohledňuji všechny poznatky, porovnávám je a vyvozuji závěr. V práci jdu nad rámec pouhého popisování. K tomu mi slouží především podrobný přehled legend a symbol, které se k jednotlivým místům váží. Každé místo má své příběhy a každý předmět může pozorovateli předat hodnotnou informaci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the comparison of two architectural and two natural sacral sites of Buddhism and Hinduism. To achieve this goal, I firstly characterize the concepts of religion, sacred, ritual and pilgrimage. After that, I briefly introduce the traditions of Hinduism and Buddhism. Due to that, lateron I can go deeper and to use certain concepts and ideas without explaning the basic terms. Main part of the work deals one by one with the chosen sacred places. In the case of each of them I introduce its description and symbols, legends and rituals associated with it and how they change over time. Inthe last chapter, I draw on data obtained from the Google Trends app while evaluating how popular the places are,at least in the internet. Finally, I look atall the findings together, compare them and formulate a conclusion. In the work as a whole I go beyond mere description of the sacred places. For that purpose I use especially a detailed overview of the legends and symbols associated with the individual places. Every place has its story and every object can giveto an observer some valuable information
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostkova-Tereza-DP-ZCU-2018-EKS.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
kostkova_kase.pdfPosudek vedoucího práce171,82 kBAdobe PDFView/Open
kostkova_spiclova.pdfPosudek oponenta práce809,56 kBAdobe PDFView/Open
kostkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce290,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.