Title: Posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Assessment of benefits of motivation program in a company
Authors: Brůhová, Veronika
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32548
Keywords: motivace;pracovní výkon;motivační program;benefity
Keywords in different language: motivation;work performance;motivation program;benefits
Abstract: Bakalářská práce na téma "Posouzení přínosů motivačního programu podniku" se zabývá problematikou pracovní motivace a následně motivačním programem dané společnosti. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhů motivačního programu pro opatření zjištěných nedostatků. Problematika motivování zaměstnanců je v dnešní době velmi důležitá, proto se autorka tímto tématem dále zabývá. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou probírány základní pojmy z oblasti motivace a pracovní spokojenosti. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu motivace v podniku Česká pošta, s. p. Analýza probíhala pomocí rozhovorů se zaměstnanci dvou oddělení. Na základě zpracované analýzy byly vyvozeny tři hlavní skupiny nedostatků, pro které byly navrženy opatření ke zlepšení stavu motivace. Návrhy jsou nákladově a ekonomicky zhodnoceny.
Abstract in different language: The bachelor thesis on "Assessment of benefits of motivation program in a company" deals with the issue of work motivation and with the incentive program of the company. The main aim of the thesis is to create suggestions for the motivation program for the identified deficiencies. The issue of motivating employees is very important these days, so the author is further concerned with this topic. The thesis is divided into two parts. The theoretical part discusses the basic concepts of motivation and work satisfaction. The practical part deals with the analysis of the current state of motivation in the company called Česká pošta, s. p. Analysis was carried out through interviews with employees of two departments. On the basis of the processed analysis, three main groups of deficiencies were drawn up. Measures to improve motivation were proposed for these groups. Proposals are cost and economical evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bruhova_Posouzeni prinosu motivacniho programu v podniku.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
BP-Bruhova-VP.pdfPosudek vedoucího práce641,95 kBAdobe PDFView/Open
BP-Bruhova-OP.pdfPosudek oponenta práce726,91 kBAdobe PDFView/Open
Bruhova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce133,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.