Název: Vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku
Další názvy: Employees training in organization
Autoři: Husáková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32554
Klíčová slova: podnikové vzdělávání;systematické vzdělávání;vzdělávání zaměstnanců;witte;automobilový průmysl
Klíčová slova v dalším jazyce: employee training;corporate training;system training;witte;automotive industry
Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává téma vzdělávání zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, spol. s r.o. Cílem práce je vyhodnotit systém vzdělávání tohoto podniku a navrhnout opatření, která by měla přispět ke zlepšení systému vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem podnikového vzdělávání, jeho cíle, přínosy a přístupy k němu. V praktické části je stručně popsán podnik WITTE Nejdek, spol. s r.o., jeho postavení ve skupině WITTE Automotive, historie skupiny, její produktové portfolio, vybrané ekonomické ukazatele a lidské zdroje v podniku. Poté je popsán systém vzdělávání v podniku a jeho čtyři fáze. Dotazníkové šetření má za cíl zmapovat současnou úroveň vzdělávacího systému a zjistit, jak technickohospodářští pracovníci vnímají změny v podnikovém vzdělávání, zavedené od 1.1. 2017. V poslední kapitole praktické části jsou na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnuta opatření, která mají přispět ke zlepšení systému vzdělávání v podniku WITTE Nejdek.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis concentrates on the topic of employee training in the company WITTE Nejdek, spol. s r.o. The aim is to evaluate the employee training within the company and suggest measures which should contribute to its improvement. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the concept of corporate training is defined, its objectives, the benefits and the approach. In the practical part, the company WITTE Nejdek, spol. s r.o. is briefly described, his position in the Group of WITTE Automotive, the history of the group, its product portfolio, selected economic indicators and human resources. Further, there is a description of the training system in the company and its four phases. The aim of a questionnaire survey is to map out the current level of the employee training system and to find out how the technical industry staff perceive the changes in further employee training introduced since 1.1.2017. The last chapter of the practical part is based on the results of the questionnaire survey investigation and to introduce measures which would contribute to improve the employee training system in the company WITTE Nejdek.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
edited_Download File (2).pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Husakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce642,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Husakova-OP.pdfPosudek oponenta práce611,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husakova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce126,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32554

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.