Title: Vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku
Other Titles: Employees training in organization
Authors: Husáková, Markéta
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32554
Keywords: podnikové vzdělávání;systematické vzdělávání;vzdělávání zaměstnanců;witte;automobilový průmysl
Keywords in different language: employee training;corporate training;system training;witte;automotive industry
Abstract: Bakalářská práce zpracovává téma vzdělávání zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, spol. s r.o. Cílem práce je vyhodnotit systém vzdělávání tohoto podniku a navrhnout opatření, která by měla přispět ke zlepšení systému vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem podnikového vzdělávání, jeho cíle, přínosy a přístupy k němu. V praktické části je stručně popsán podnik WITTE Nejdek, spol. s r.o., jeho postavení ve skupině WITTE Automotive, historie skupiny, její produktové portfolio, vybrané ekonomické ukazatele a lidské zdroje v podniku. Poté je popsán systém vzdělávání v podniku a jeho čtyři fáze. Dotazníkové šetření má za cíl zmapovat současnou úroveň vzdělávacího systému a zjistit, jak technickohospodářští pracovníci vnímají změny v podnikovém vzdělávání, zavedené od 1.1. 2017. V poslední kapitole praktické části jsou na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnuta opatření, která mají přispět ke zlepšení systému vzdělávání v podniku WITTE Nejdek.
Abstract in different language: Bachelor thesis concentrates on the topic of employee training in the company WITTE Nejdek, spol. s r.o. The aim is to evaluate the employee training within the company and suggest measures which should contribute to its improvement. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the concept of corporate training is defined, its objectives, the benefits and the approach. In the practical part, the company WITTE Nejdek, spol. s r.o. is briefly described, his position in the Group of WITTE Automotive, the history of the group, its product portfolio, selected economic indicators and human resources. Further, there is a description of the training system in the company and its four phases. The aim of a questionnaire survey is to map out the current level of the employee training system and to find out how the technical industry staff perceive the changes in further employee training introduced since 1.1.2017. The last chapter of the practical part is based on the results of the questionnaire survey investigation and to introduce measures which would contribute to improve the employee training system in the company WITTE Nejdek.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
edited_Download File (2).pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
BP-Husakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce642,34 kBAdobe PDFView/Open
BP-Husakova-OP.pdfPosudek oponenta práce611,53 kBAdobe PDFView/Open
Husakova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce126,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.