Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication in project team
Authors: Diviš, Vojtěch
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32613
Keywords: projektový management;projekt;projektový tým;komunikace;komunikace v projektovém řízení
Keywords in different language: project management;project;project team;communication;communication within project management
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Komunikace v projektovém týmu" a jejím hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit komunikaci v konkrétní organizaci a projektovém týmu, a také navrhnout opatření pro její zefektivnění. První část práce se zaměřuje na teoretické pojetí, kde jsou definovány potřebné náležitosti, které jsou nadále uplatňovány v části praktické. Teoretická část se zaměřuje konkrétně na projektové řízení a komunikaci v projektovém řízení. Praktická část se zaměřuje na společnost MIBA s.r.o., ve které byla prováděna analýza, hodnocení a následně návrhy na zlepšení v oblasti komunikace v projektovém řízení. Konkrétní projekty, jež jsou řešeny v bakalářské práci, jsou RUBENA a GUTMAN. Data byla získávána pomocí metod pozorování, dotazníkového šetření a rozhovory s členy projektového týmu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic "Communication in the project team" and its main objective is to analyze and evaluate the communication in a specific organization and project team, as well as to propose measures for improvement. The first part of the thesis focuses on the theoretical concept, where are defined the necessary elements, which are later on applied in the practical part. The theoretical part focuses specifically on project management and communication in project management. The practical part focuses on company called MIBA Ltd., which was being analyzed, later evaluated and received subsequent suggestions for improvements in the field of communication in project management. Specific projects, that I am dealing with in the bachelor thesis are called "RUBENA" and "GUTMAN". The data was collected using observation methods, questionnaire surveys and interviews with project team members.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Divis - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce591,93 kBAdobe PDFView/Open
Divis - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce739,3 kBAdobe PDFView/Open
Divis - Komunikace v projektovem tymu.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
divis prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce196,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.