Title: Měl jsem sen…
Other Titles: I had a dream
Authors: Ištvánová, Šárka
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Polách Matěj, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32656
Keywords: kávový set;porcelán;dřevěný tác;hra;posouvání objektů
Keywords in different language: coffee set;porcelain;wooden tray;touch and play;game
Abstract: Vytvořený kávový set vychází ze zákonitostí tvarosloví, důležitých při správném servírování kávy. Aplikováním objemů a vnitřních tvarů, které šálkům obou velikostí náleží, vznikla spolu s univerzálním podšálkem, mléčenkou, skleničkou a dezertní mističkou souprava, která je provozu schopná. Porcelánový set je tvarově sjednocený díky obrysové křivce použité ze skleničky, která je součástí setu. Porcelán a tác z dubového dřeva spolu navzájem komunikují po stránce tvarové i materiálové. Použité stříbrné obtisky na šálcích a podšálcích jsou nenásilné a propojují kavárnu s nově navrženým vizuálním stylem. Souprava je obohacena o myšlenku, založenou na šíření radosti z doteku a hry posouváním předmětů. Reliéf, který zdobí šálky, je příjemný na dotek a navozuje tak pocit klidu. Ve dřevěném tácu jsou vyfrézované dráhy, do kterých zapadá mléčenka, sklenička a dezertní mistička. Zákazník si tak s předměty může šoupat v drahách, přemisťovat je, hrát si s nimi a u toho v klidu přemýšlet o bytí, či se bavit s přáteli.
Abstract in different language: Created coffee set is established on patterns of morphology which are significant for the proper coffee serving. Applying both volumes and inner shapes that cups of both sizes belong to, together with a universal saucer, milk cup, a spoon, a glass and a dessert cup, created a set capable of operation. The porcelain set is unified by the contour curve used in the glass which is part of the set. The porcelain and oak wooden tray communicate well in both shape and material. Employed silver decals on cups and saucers are soft and link a café with a newly designed visual style. The set is enriched with an idea based on the spread of joy from "touch and play" by moving objects. The relief that decorates the cups is pleasant to touch and gives the feeling of peace. There are milled tracks into the wooden tray, into which milk cup, glass and the dessert cup perfectly fit. The customer can move the objects within the tracks, play with them and think about being itself or just have a casual talk with friends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Istvanova_Sarka.pdfPlný text práce8,76 MBAdobe PDFView/Open
Istvanova_v.pdfPosudek vedoucího práce647,9 kBAdobe PDFView/Open
Istvanova_o.pdfPosudek oponenta práce379,91 kBAdobe PDFView/Open
Istvanova.pdfPrůběh obhajoby práce445,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.