Title: Výtvarný koncept a grafická úprava periodika pro děti Bludiště, lušťovky, hlavolamy, dokreslovačky...
Other Titles: Artistic concept and graphic design of periodical for children Maze, Labyrinth, Drawing, Cracking...
Authors: Puncmannová, Kateřina
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32702
Keywords: časopis;děti;ilustrace;koncept
Keywords in different language: magazine;children;illustration;concept
Abstract: Rozděluji svou bakalářskou práci do dvou částí. V té první jsem analyzovala časopisy, které jsou v současné době k dispozici na českém trhu, a které jsou určeny pro předškolní děti a děti první a druhé třídy. V druhé části jsem navrhovala koncept časopisu pro definovanou skupinu dětí, v níž jsem vytvářela vlastní cvičení. Tvorba cvičení byla založena na spolupráci s dětmi, podle nich byly prováděny úpravy. V první části bakalářské práce jsem analyzovala tyto časopisy: Luštění pro děti, Luštění pro kluky a holky, Míšu, Naše Mateřina, Předškolák a Puntík. Hlavním cílem bylo prozkoumat cvičení obsažená v uvedených dětských časopisech a kriticky zhodnotit a vyhodnotit nejčastěji používané cvičení a grafickou kvalitu časopisů. V druhé části bakalářské práce jsem navrhla měsíčník věnovaný dětem. Používám různé typy standardních cvičení, jako jsou: bludiště, spojovačky a další cvičení. Jedním z cílů bakalářské práce bylo vytvoření jedinečných cvičení jako "Nakresli příšerkám kamarády", "Co jsi měl včera k obědu? Nakresli". Některá cvičení jsou vázány na roční období, jako je "Navrhni letní kolekci oblečení" v červencovém vydání. Velmi důležitou součástí bylo zvolit si snadno pojmenované a pamatované jméno časopisu. Po nějakém hlubokém zvážení jsem si vybrala jméno Raz dva, které se týká částečně dětské hravosti. Rozhodla jsem se použít pouze jeden font v časopise, tím je Katarine. Celý časopis má 28 stran a je digitálně vytištěn. Vybral jsem tiskový papír Eko pro tisk, jehož hmotnost je 160 g / m2. Užitá vazba je V1. Celkem jsem zhotovila 3 čísla časopisu.
Abstract in different language: I will divide my bachelor thesis in two parts. Firstly, I will analyze magazines, which are currently available on Czech market, dedicated to pre-school and first- and second-class children. Secondly, I will design a magazine for defined group of children in which I will create and design my own various exercises. The creation of exercises is based on a research made among the children according to whose reactions the adjustments were made. In the first part of the bachelor thesis I will analyze these magazines: Luštění pro děti, Luštění pro kluky a holky, Míša, Naše Mateřina, Předškolák and Puntík. The main aim was to examine the exercises contained in the said children magazines and critically review and evaluate the most often used exercises and a graphical quality of the magazines. In the second part of the bachelor thesis I will create and design a monthly magazine dedicated for children and use the different types of standard exercises such as: a maze, a connection, fill in exercises and drawing exercises. One of the bachelor thesis's aims is to create unique exercises such as "Draw new friends to the monsters", "What did you have for a lunch yesterday? Draw it.". Some of the exercises are based upon the season such as "Create the collection of summer clothes" in July's issue, Very important part was to choose the easily-pronounced and remembered magazine name. After some a deep consideration I have chosen the name Raz dva (One two) referring partly to children's playfulness. I have decided to use only one font in magazine which is Katarine. The whole magazine has 28 pages and it is digitally printed. I have chosen Eko Print paper for printing whose weight is 160 g/m2. V1 is the used bookbinding. Altogether, I made 3 issues of the magazine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_puncmannova_.pdfPlný text práce20,25 MBAdobe PDFView/Open
Puncmannova.pdfPosudek oponenta práce350,74 kBAdobe PDFView/Open
Punmcmannova.pdfPosudek vedoucího práce382,25 kBAdobe PDFView/Open
Puncmannova_0.pdfPrůběh obhajoby práce292,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.