Název: Sportovní celebrity a charita
Další názvy: Sports celebrities and charity
Autoři: Houška, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Balon, Jan
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3286
Klíčová slova: celebrity;charita;sociologie sportu;sport;sportovci;status
Klíčová slova v dalším jazyce: athlete;celebrity;charity;sociology of sport;sport;status
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem sportovních celebrit a charity. Z teoretického hlediska bude popsán vývoj charity ve společnosti od počátků v rámci církve až do současnosti, kdy se může charity či charitativního jednání účastnit prakticky kdokoli. Dále bude rozebrán vývoj statusu sportovní celebrita. Tato část práce by měla zajistit plynulý přechod zjišťování vztahu mezi sportovní celebritou a charitou. Bude zkoumáno, zda v současné době převládá všeobecný přístup celebrit k charitě, či zda existují individuální přístupy. Základní metodou sběru dat pro tento výzkum budou provedeny polostrukturované rozhovory, s vedoucími organizací, které příspěvky přijímají (dětské domovy, sportovní kluby postižených, atd.), popřípadě s osobami poskytujícími finanční dary.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with sport celebrities and charities. From a theoretical aspect, will be described the progress of charity in society from the beginnings within the Church until today, when almost anyone can participate in the charity. Further will be analyzed the development of status of a successful professional sportsman celebrity. This part of the work should provide for a smooth transition detecting the relationship between a professional sportsman and charity. It will examined whether is currently prevailing general approach of professional athletes, celebrities to charity, or whether there are individual approaches. As a basic method for collecting data for this research will be used method of semistructured interviews. Interviews will be conducted with the heads of organizations that accept contributions (children home, sports clubs of handicapped,...), eventually with people that provide financial donations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav_Houska_Sportovni celebrity a charita_2012_Sociologie.pdfPlný text práce797,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
houskaposudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Houska - bc.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
houska.PDFPrůběh obhajoby práce144,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.