Title: Sportovní celebrity a charita
Other Titles: Sports celebrities and charity
Authors: Houška, Miroslav
Advisor: Balon, Jan
Referee: Lužný, Dušan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3286
Keywords: celebrity;charita;sociologie sportu;sport;sportovci;status
Keywords in different language: athlete;celebrity;charity;sociology of sport;sport;status
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem sportovních celebrit a charity. Z teoretického hlediska bude popsán vývoj charity ve společnosti od počátků v rámci církve až do současnosti, kdy se může charity či charitativního jednání účastnit prakticky kdokoli. Dále bude rozebrán vývoj statusu sportovní celebrita. Tato část práce by měla zajistit plynulý přechod zjišťování vztahu mezi sportovní celebritou a charitou. Bude zkoumáno, zda v současné době převládá všeobecný přístup celebrit k charitě, či zda existují individuální přístupy. Základní metodou sběru dat pro tento výzkum budou provedeny polostrukturované rozhovory, s vedoucími organizací, které příspěvky přijímají (dětské domovy, sportovní kluby postižených, atd.), popřípadě s osobami poskytujícími finanční dary.
Abstract in different language: This thesis deals with sport celebrities and charities. From a theoretical aspect, will be described the progress of charity in society from the beginnings within the Church until today, when almost anyone can participate in the charity. Further will be analyzed the development of status of a successful professional sportsman celebrity. This part of the work should provide for a smooth transition detecting the relationship between a professional sportsman and charity. It will examined whether is currently prevailing general approach of professional athletes, celebrities to charity, or whether there are individual approaches. As a basic method for collecting data for this research will be used method of semistructured interviews. Interviews will be conducted with the heads of organizations that accept contributions (children home, sports clubs of handicapped,...), eventually with people that provide financial donations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslav_Houska_Sportovni celebrity a charita_2012_Sociologie.pdfPlný text práce797,84 kBAdobe PDFView/Open
houskaposudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
Houska - bc.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
houska.PDFPrůběh obhajoby práce144,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.