Title: Pokusy z analytické chemie pro výuku na střední a základní škole
Other Titles: Experiments of analytical Chemistry for teaching at secondary and primary school
Authors: Mezníková, Milada
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Klečka Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32894
Keywords: laboratoř;žákovské pokusy;demonstrační pokusy;separační metody;kvantitativní analýza;kvalitativní analýza;chemické prvky;chemické látky;nebezpečné chemické látky
Keywords in different language: laboratory;pupil experiments;demonstrative experiments;separation methods;quantitative analysis;qualitative analysis;chemical elements;chemicals;dangerous chemicals
Abstract: V posledních letech (2015-2017) nastala řada změn v legislativě, které omezily možnost práce žáků a studentů s chemikáliemi. Tato práce se zabývá těmito zákonnými normami a možnostmi provádění hlavně žákovských pokusů při výuce chemie. Cílem práce bylo nalézt pokusy z oblasti analytické chemie, které mohou žáci ve výuce provádět, tak aby byla dodržena všechna legislativní omezení. Nedílnou součástí práce je didaktické zdůvodnění nutnosti zachovat experimentální výuku chemie na základních a středních školách. Při zpracování práce byla použita také starší literatura s návody na laboratorní práce a nalezené návody k jednotlivým pokusům byly modifikovány, aby odpovídaly stávajícím normám. Práce obsahuje návody na 33 pokusů z analytické chemie, které pokrývají celý obsah učiva chemie na základních a středních školách. Je zde uvedeno, ke kterému učivu lze pokus zařadit tak, aby podpořil převedení abstraktní znalosti ke konkrétní zkušenosti. Dále jsou zde uvedeny informace k provedení pokusu, které vyplynuly při testování návodů na pokusy se žáky.
Abstract in different language: In recentyears (2015 -2017), there were approved many legislative changes which have limeted pupils´ and students´ work with chemicals. This diploma thesis deals with these legislative rules and students´possibilities mainly to carry out students´ experimets during lessons of Chemistry. The aim of the thesis was to find experiments of analytic Chemistry which can be carried out by students in accordance with all these legislative limits. The thesis contains didactical explanation of necessity to preserve experimental teaching of Chemistry at Primary and Secondary schools.There was used older literature with instructions for laboratoř work and these instructions of experiments were modified in accordance with contemporary rules. The thesis contains instructions for 33 experiments of analytic Chemistry to implement whole the curriculum of Chemistry at Primary and Secondary schools. Inside the thesis,there is described where to use each experiment, that means which curriculum it ca be used for, to support a conversion from an abstrakt knowledge to the concrete practice. There is the informatik about an experiment and the results of experimental instructions test with students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Meznikova 2018.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Meznikova_Milada_VDP.pdfPosudek vedoucího práce953,53 kBAdobe PDFView/Open
Meznikova_Milada_ODP.pdfPosudek oponenta práce848,29 kBAdobe PDFView/Open
Meznikova_Milada_opraveny_seznam_literatury.pdfPrůběh obhajoby práce1,67 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.