Title: Obraz Ruska ve vybraných českých elektronických médiích v kontextu syrského konfliktu
Other Titles: The Image of Russia in Selected Czech Electronic Media in the Context of the Syrian Conflict
Authors: Patřičný, Vojtěch
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32911
Keywords: kritická diskurzivní analýza;diskurz;zpravodajský server;média;sýrie;blízký východ
Keywords in different language: critical discourse analysis;discourse;news server;media;syria;middle east
Abstract: Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je utvářen obraz Ruska v syrském konfliktu ve vybraných českých zpravodajských serverech. Výzkumnou metodou pro tuto práci byla zvolena kritická diskurzivní analýza, jenž zkoumá vztah mezi jazykem, ideologií a diskurzem. Práce kombinuje celkem tři přístupy zvolené metody trojdimenzionální koncept Normana Fairclougha, socio-kognitivní Teuna van Dijka a diskurzivně-historický přístup Ruth Wodak. Na základě definovaného charakteru elektronických zpravodajských serverů jsou zvolená čtyři média: IDNES, Parlamentní listy, Čt24 a Novinky. Celkové kvantum analyzovaných práv je ohraničeno dvěma zvolenými událostmi v kontextu zvoleného tématu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to find out how the image of Russia in Syrian conflict is created in selected Czech news servers. The research method for this work was a critical discourse analysis that examines the relationship between language, ideology and discourse. The work combines three approaches to the selected method - the three-dimensional concept of Norman Fairclough, the socio-cognitive concept of Teuna van Dijk and the discourse-historical approach of Ruth Wodak. On the basis of pre-defined criteria, four media are selected: IDNES, Parlamentní listy, ČT24 and Novinky. The total amount of analyzed news is defined by two selected events in the context of the selected topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce - Vojte_chPatr_ic_ny_ Obraz Ruska v c_esky_ch elektronicky_ch me_dii_ch v kontextu syrske_ho konfliktu .pdfPlný text práce954,98 kBAdobe PDFView/Open
Patricny.PDFPrůběh obhajoby práce123,19 kBAdobe PDFView/Open
V-Patricny.PDFPosudek vedoucího práce390,32 kBAdobe PDFView/Open
O-Patricny.PDFPosudek oponenta práce257,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.