Title: Úvod do matematického modelování vzniku krevních sraženin
Authors: Dušková, Veronika
Advisor: Jonášová Alena, Ing. Ph.D.
Referee: Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32925
Keywords: zástava krvácení;krevní sraženina;srážení krve;numerická simulace;koagulační kaskáda;buněčný model
Keywords in different language: haemostatis;blood clot;haemocoagulation;numerical simulation;coagulation cascade;cell-based model
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je popsat proces srážení krve z pohledu biologie, biochemie a matematiky. S odkazem na nejnovější studie jsou nejprve zmíněny a stručně popsány vybrané nejznámější biologické modely koagulace např. model koagulační kaskády či v současnosti platný buněčný model. Na jejich základě je dále provedena rešerše prací, které se zaměřují na matematické modelování vzniku krevních sraženin na různých úrovních. Pro potřeby této práce jsou uvažovány dva typově a principiálně odlišné základní modely, které jsou nejen analyzovány z hlediska chemické reakční kinetiky, ale i numericky řešeny v prostředí softwaru Matlab. První model založený na chemické interakci mezi hlavním aktivátorem a inhibitorem koagulace je řešen v rámci idealizovaných 1D a 2D geometrií s cílem demonstrovat vliv difúze a konvekce na podobu vznikajícího trombu a zároveň potvrdit existenci tzv. autovln. Druhý model uvažovaný v této práci vychází ze sekvence chemických reakcí, které vedou až k tvorbě trombinu hlavního aktivátoru přeměny fibrinogenu na nerozpustný fibrin, který tvoří základ krevních sraženin. Matematický popis tohoto modelu je odvozen na základě principů reakční kinetiky, které jsou pro lepší představu rovněž součástí této bakalářské práce.
Abstract in different language: The main objective of the bachelor thesis is to describe the blood clotting process from the biological, biochemical and mathematical point of view. With reference to recent studies, the most well-known biological models of haemocoagulation, such as the coagulation cascade model or the latest cell-based model, are mentioned and their principles briefly explained. On the basis of these models, a literature survey is undertaken with focus on works dealing with mathematical modelling of the blood clotting process at different scales. For the purpose of this thesis, two kinds of mathematical models are considered, analysed in terms of chemical reaction kinetics and numerically solved in the software Matlab. The first model based on the chemical interaction between the main coagulation activator and inhibitor is solved in idealised 1D and 2D geometries with the aim to demonstrate the effect of diffusion and convection on the thrombus formation and at the same time to confirm the existence of so-called autowaves. The second model considered in this thesis is based on a sequence of chemical reactions that lead to thrombin generation the main activator of the fibrinogen conversion to insoluble fibrin, which forms the basis of blood clots. The mathematical description of the model is derived by employing principles of reaction kinetics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Duskova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Duskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce611,72 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,17 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce223,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.