Title: Současná česká rodina a konstrukce příbuzenské paměti.
Other Titles: Czech Family and The Construction of Relational Memory
Authors: Karásková, Petra
Advisor: Štípková, Martina
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3298
Keywords: kolektivní paměť;Maurice Halbwachs;rodinná paměť;rodina;příbuzenství;sociální konstrukt;vzpomínka
Keywords in different language: collective memory;family memory;family;Maurice Halbwachs;memory;relatives;social construction
Abstract: Práce se zaměřuje na zmapování rodinné kolektivní paměti. Vychází z konceptu kolektivní paměti Maurice Halbswacha, která je aplikována na konkrétní sociální instituci, a to na rodinu. Rodinná paměť je tedy zkoumána vy smyslu množství informací, jaké jednotliví účastníci výzkumu mají o svých rodinných příslušnících a o svých předcích. Výzkum mapuje i další možnosti předávání kolektivní paměti, stejně tak jako nejčastější případy ztráty sdílení rodinné paměti. Kvalitativní výzkum je proveden formou polostrukturovaných rozhovorů v pěti rodinách. V každé rodině vždy dva rozhovory s mladší generací a generací jejich rodičů. Závěry výzkumu se vztahují zejména k rozlišování respondentů mezi rodinnou a příbuznými. Jako rodina byli označováni ti, ke kterým měli účastníci výzkumu silné citové pouto, zatímco za příbuzné byli označování ti, se kterými je pojil pouze biologický či sociální vztah. S těmi, kteří byli označeni jako rodina, se také respondenti častěji stýkali a sdílení informací bylo mnohem vyšší, než v případě příbuzných. Obecně lze tedy říct, že mezi rodinnými příslušníky, kde existují vyšší citové vazby, je existence rodinné paměti, její sdílení a předávání mnohem vyšší než u příbuzných bez silného citového pouta. Druhým hlavním závěrem pak bylo, že mezi jednotlivými generacemi nebyl shledán velký rozdíl v obsahu a množství informací, které o rodinných příslušnících či rodině měli. Nejdále do minulosti se respondenti dostali vždy ke generaci rodičů svých prarodičů, ale v těchto případech byly již poznatky velmi stručné. Zajímavou částí výzkumu je srovnání vnímání příbuzných a rodiny v rozvedených rodinách.
Abstract in different language: The work focuses on mapping the family's collective memory and it is based on Maurice Halbswach?s theory of collective memory which is applied to a specific social institution, the family. The family memory is being researched according to the amount of information based on the individual research of each of the participants about their family members and their ancestors. Research also shows other transmission possibilities of collective memory, as well as the most common cases of lock of sharing family memories. Qualitative research is conducted through ten semi-structured interviews in five families - with the younger generations and their parents. The conclusion relates mainly to a difference between respondents' family and their relatives. As a family, those who had a strong emotional bond were labeled, while as relatives those with whom they were connected only by biological or social relationship were labeled. Those who were designated as a family, kept in touch, and information sharing was higher than in the case of relatives. Generally, it is possible to say that among family members where is a more emotional bond, the sparing and transfer of family memory is much higher than among relatives without a strong emotional bond. The second main conclusion is that between generations there was not found a significant difference in content and amount of information about relatives or family members. The oldest memories were related to great-grandparents but they were very limited. An interesting part of the research is comparing perceptions of relatives and family members in divorced families, there it was possible to see the differences from point of parents and their children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karaskova BP.pdfPlný text práce444,88 kBAdobe PDFView/Open
karaskova_ved.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
opbp12_Karaskova.docPosudek oponenta práce35,5 kBMicrosoft WordView/Open
karaskova.PDFPrůběh obhajoby práce165,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.