Title: Postoje žáků ZŠ/SŠ na stravování typu Fast Food
Other Titles: Pupil´s attitude to the alimentation in Fast Food restaurants
Authors: Rysová, Iveta
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32983
Keywords: fastfood
Keywords in different language: fast food
Abstract: Diplomová práce má název Postoje žáků ZŠ/SŠ ke stravování typu fastfood. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola se zabývá postoji, kde je vysvětlen pojem postoj. Dále je zde popsána historie definic postojů, funkce, složky postojů a metody, které slouží k jejich měření. Druhá kapitola je orientována na fastfood. V této kapitole je vysvětlen pojem fastfood, popsána jeho charakteristika a historie. Také jsou zde uvedeny výzkumy související s fastfoodovou stravou. V této kapitole jsou taktéž popsány marketingové strategie fastfoodových restaurací a působení těchto restaurací na děti. Praktická část diplomové práce se zabývá postoji žáků ZŠ/SŠ na stravování typu fastfood. Cílem bylo zjistit, co ovlivňuje žáky ZŠ/SŠ při výběru restaurace fastfoodového typu a jaký mají postoj k fastfoodovému jídlu. Ze získaných výsledků vyplynulo, že respondenti nejlépe hodnotí fastfoodovou obsluhu a čistotu fastfoodových provozoven. Postoj žáků ZŠ/SŠ k fastfoodovému jídlu je spíše pozitivní. Toto jídlo považují za chutné a po jeho konzumaci se cítí dobře.
Abstract in different language: The title of this master thesis is Pupil´s attitude to the alimentation in Fast Food restaurants. It has a theoretical and a practical part. The theoretical part has two chapters. Chapter 1 covers the concept of "attitude" and explains the term itself. The history of attitude research is described, and also their functions, parts and methods to measure them. Chapter 2's focus is fast food. The term "fast food" is explained and its characteristics and history are described. Results of research on fast food are included. This chapter also describes common marketing strategies of fast food chains and their influence on children. The practical part of the thesis is about attitudes of Elementary/High School students toward fast food. The goal was to learn what influences the students' choice of a fast food restaurant and what is their attitude toward fast food. The collected results show that the respondents give the best ratings to the quality of fast food restaurant service and to their cleanliness. The attitude of Elementary/High School students toward fast food is mostly positive. They consider the food tasteful and feel good after its consumption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Rysova Iveta.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
Rysova-oponent.pdfPosudek oponenta práce752,98 kBAdobe PDFView/Open
Rysova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce71,61 kBAdobe PDFView/Open
Rysova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce21,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.