Název: Dívkou a chlapcem ve volném čase: Vnímaní genderu v rámci zájmových aktivit
Další názvy: Being girl and boy in their free time: Perception of gender in the interest activities
Autoři: Kůst, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3301
Klíčová slova: gender;stereotypy;volný čas;zájmy;zájmové aktivity;studenti;studentky;gymnázium;první stupeň;osmý stupeň;teenageři
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;stereotypes;free time;interests;free time activities;male students;female students;grammar school;first grade;eighth grade;teenagers
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na to, jak studenti a studentky gymnázia vnímají gender v rámci jejich zájmů a zájmových aktivit. Ty tvoří významnou součást lidského života. Jedná se o činnosti, které nám pomáhají relaxovat a zapomenout na problémy běžného života. Zároveň právě proto, že se dotýkají všech oblastí našeho života, v nich také dochází k produkci a reprodukci genderových stereotypů. Cílem práce tak bylo pochopit, jak k této produkci a reprodukci dochází. Za tímto účelem jsem provedl výzkum ve třech třídách jednoho gymnázia v Plzeňském kraji. Zúčastnili se ho studenti/ky prvního ročníku (12 let) a posledního (osmého) ročníku (19 let). Využil jsem smíšené metody výzkumu. Kvalitativní metody byly polo-strukturované individuální rozhovory a skupinové rozhovory. Kvantitativní metoda byla dotazníkové šetření. Výzkum přinesl několik různých zjištění. Prvním z nich je, že pro respondenty a respondentky volný čas a zájmy mají odlišné významy. Dalším zjištěním je, že v zájmech a zájmových aktivitách dochází k produkci a reprodukci genderových stereotypů, ale informátoři a informátorky to v rozhovorech nesdělují přímo. Pozitivním výsledkem je, že výzkum ukazuje, jak genderové stereotypy můžou být rozkládány. Je to možné díky osobní zkušenosti s genderově netypickým zájmem. Tato zkušenost je dále sdílena skrze interakce a přináší pozitivní změnu názorů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I would like to explain how students at grammar school understand their gender in connection with free time activities and interests. Free time activities and interests are important part of human life. They are activities which help us to relax, help us to forget about our problems of common life. It is connected with all components of our life. It means we can suppose that gender stereotypes will exist in area of interests and free time activities too. The aim of this work was to understand and explain how gender stereotypes are produced and repeated. For this reason I realized my research at 3 classes of one grammar school in Pilsen region. There were students of first grade (12 years old) and students of last (eighth) grade (19 years old). I decided for mixed methods research design. Semi-structured interviews and focus group as qualitative methods and survey as quantitative method. From my research I have received several different results. First of them is that for participants free time and interests are not the same thing. Second of main results is that in area of interests and hobbies are produced and repeated gender stereotypes. However the participants have never said it in the interview. The positive result of this research is how gender stereotypes could be deconstructed. It is possible thanks to personal experience with untypical interest according to gender. This experience was shared through interactions with others and it brought positive changes of opinions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kust_BP_2012_Sociologie.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kust - VED.pdfPosudek vedoucího práce100,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kust posudek_oponentky_2012.docPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
kust.PDFPrůběh obhajoby práce184,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.