Title: Jakobitská povstání z let 1715 a 1745 - dva poslední pokusy o restauraci dynastie Stuartovců na anglickém trůně
Other Titles: The Jacobite risings of 1715 and 1745 - the two last attempts to restore the Stuart dynasty to the British throne
Authors: Judlová, Barbora
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33050
Keywords: jakobitismus;jakobité;rebelie;slavná revoluce;starý pretendent;bonnie prince charlie;culloden;stuartovská dynastie;skotsko;anglické dějiny
Keywords in different language: jacobitism;jacobite;rebellion;glorious revolution;old pretender;bonnie prince charlie;culloden;stuart dynasty;scotland;english history
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou jakobitských povstání v 18. století, jejich příčinami a důsledky. V práci jsou popsány napjaté anglo-skotské vztahy, z nichž rebelie pramenily a následná cesta plná pokusů o restauraci katolické dynastie Stuartovců na anglický, později britský trůn. Hlavní důraz je kladen na dvě významná povstání z let 1715 a 1745, která pod vedením Jakuba Františka Stuarta a Karla Eduarda Sturta, měla největší šance na úspěch.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problems of Jacobite risings in the 18th century, their causes and consequences. In thesis is described tense in Anglo-Scottish relationships, from which the rebellions originated, and the subsequent way full of attempts to restore the catholic dynasty of the Stuarts to the English, later British throne. The main emphasis is put on the two major risings of 1715 and 1745, which, under the leadership of James Francis Stuart and Charles Edward Stuart, had the greatest chances to succeed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce -Barbora Judlova_.pdfPlný text práce507,23 kBAdobe PDFView/Open
Judlova - V.pdfPosudek vedoucího práce596,46 kBAdobe PDFView/Open
Judlova - O.pdfPosudek oponenta práce621,36 kBAdobe PDFView/Open
Judlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce234,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.