Title: Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU
Other Titles: Addictive behavior of university students of psychology institute at the University of West Bohemia
Authors: Petrásková, Eliška
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33100
Keywords: závislost;závislostní chování;alkoholismus;tabakismus;kofeinismus;netholismus;mobilománie;student vysoké školy.
Keywords in different language: addiction;addictive behavior;alcoholism;tobaccoism;caffeineism;netholism;mobilemania;university student.
Abstract: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení klíčových pojmů týkajících se závislostního chování u vybraných látkových a nelátkových závislostí. Dále se zabývá samotným definováním závislosti, jejími druhy, vznikem a příznaky. Zabývá se definováním jednotlivých vybraných legálních látkových (alkoholismus, tabakismus, kofeinismus) a nelátkových (netholismus, internet, mobilománie) závislostí, popisuje jejich vznik, průběh, znaky a abstinenční příznaky. Definuje studenta vysoké školy a dvě vývojová období ve vztahu student a závislost. Ve své praktické části bakalářská práce zjišťuje, za pomoci dotazníkového šetření, inklinaci dotazovaných studentů k vybraným druhům legálního závislostního chování. Vyhodnocuje a porovnává výsledky ve vzájemných souvislostech mezi pohlavím, ročníkem studia, jednotlivými závislostmi a zjišťuje, zda dotazování více inklinují k látkovým nebo nelátkovým závislostem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is in its theoretical part focused on the definition of key concepts of addictive behaviors to selected substance and non-substance addictions. This thesis also deals with the definition of addictions, its types, its origins and its symptoms. It also deals with the definition of individually selected addictions to substances (alcoholism, tobaccoism, caffeineism) and addictions to non-substances (netholism, internet, mobilemania). It describes origin, course, signs and abstinence symptoms. This thesis defines a university student and two evolutionary periods in a student´s relationship with addiction. In the practical part it was discovered university students tend to show signs of legal addiction behavior. The data were collected by means of questionnaires. Thesis also evaluates and compares results and determines if interviewed persons tens more on substance or non-substance addictions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Petraskova final.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Petraskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,64 kBAdobe PDFView/Open
Petraskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce81,31 kBAdobe PDFView/Open
Petraskova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce23,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.