Title: Figurální kompozice
Other Titles: Figural compositions
Authors: Marytová, Tereza
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33115
Keywords: stručný vývoj zobrazování lidské figury v umění;běžné výjevy z ulice;figurální kompozice;digitální kresba;adobe illustrator
Keywords in different language: a brief development of depicting human figure in art;common scenes from the street;figural composition;digital drawing;adobe illustrator
Abstract: Tato diplomová práce byla vytvořena na téma Figurální kompozice. Její součástí je soubor dvanácti kreseb středního formátu a doprovodný text. Kresby zachycující běžné lidi ve veřejném prostoru Plzně ve všedních situacích, na místech, kde se autorka diplomové práce často pohybuje. Kresby byly vytvořeny za pomoci grafického tabletu v programu Adobe Illustrator. Doprovodný text se skládá z teoretické části, výstupu a didaktické analýzy. Teoretická část pojednává velmi stručně o vývoji zobrazování lidské figury v umění a představuje inspirační východiska obrazů. V kapitole 2 Praktická část je popsán průběh vzniku souboru výsledných dvanácti obrazů, dále jsou zde odhalena úskalí, s nimiž se během jejich tvorby bylo nutno vypořádat, a popsány jednotlivé figurální kompozice, jež jsou na obrazech zachyceny. Kapitola didaktická část obsahuje přípravy na vyučovací hodiny včetně jejich reflexí, analýzu reflexí a alteraci výuky. Součástí této diplomové práce je i příloha obsahující reprodukce skicovního a kresebného materiálu, reprodukce výstupů, myšlenkovou mapu, tabulku, relační mapy a fotografie prací studentek - kresby a prostorové objekty z drátu, které realizovaly v autorčině výuce.
Abstract in different language: The topic of this Master's thesis is Figural composition. The thesis consists of a file with twelve drawings of middle format and also an accompanying text. Drawings depict ordinary people doing their everyday routine in public spaces of Pilsen city where the author of the thesis is frequently located. Drawings were made with help of the graphic tablet in Adobe Illustrator. Accompanying text consists of theoretical part, output and didactic analysis. Theoretical part deals very briefly with development of depicting human figure in art and represents inspirational basis of paintings. Chapter 2 is a practical part where we find the description of creation of all twelve drawings. Furthermore, the thesis contains some issues uncovered which the author found during the creation of these drawings. In the same chapter, there is also a description of each figural composition depicted on drawings. Chapter named Didactic part deals with preparations for the teaching, reflections, analysis of reflections and alteration of the teaching included. The thesis has also an attachment containing reproduction of sketch and drawing material, reproduction of outputs, mind map, table, relation maps and photos of student's works drawings and spatial objects made of wire created during the teaching of the author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Marytova, Figuralni kompozice, 2018.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Marytova Tereza_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Marytova Tereza_O_Podlipsky.pdfPosudek oponenta práce888,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Marytova Tereza_2018.pdfPrůběh obhajoby práce437,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.