Název: Analýza vztahů výtvarného vyjádření emocí a jeho interpretace u žáků 5. tříd
Další názvy: Analysis of the relationship of art expression of emotions and its interpretation by the 5th grade pupils
Autoři: Čechová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Oponent: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33123
Klíčová slova: longitudinální výzkum;kulturní experiment;učební úloha;případová studie;expresivní vyjádření;interpretace a hodnocení výtvarného díla
Klíčová slova v dalším jazyce: longitudinal study;culture experiment;school exercise;case study;expression;interpretation and evaluation of a work of art
Abstrakt: Diplomová práce na téma Analýza vztahů výtvarného vyjádření emocí a jeho interpretace u žáků 5. tříd navazuje na longitudinální výzkum z předchozích let, přičemž byl v intencích metodiky tohoto šetření znovu analyzován dětský výtvarný projev. Cílem šetření bylo přispět k poznávání interpretačních dětských operací a výzkumná otázka zněla: Jakou roli hraje znalost identity empirického autora při interpretaci díla a jeho hodnocení? Zadání této experimentální učební úlohy bylo ponechané v nezměněné koncepci nefigurativně ztvárnit technikou malby abstraktní pojem ze zúženého výběru sedmi emocí. Invence tohoto výzkumu spočívá v komparaci dvou školních skupin. Šetření se zaměřilo na preferenci a kontingenci ve volbě námětů. Rovněž na dešifraci autorského záměru s diváckým obsahem. Následně dětské hodnocení určilo nejhůře a nejlépe hodnocené práce, u kterých byly vyhledávány shodné koncepty. V neposlední řadě byly hledány vizuální shody u artefaktů identických námětů. A na závěr analyzovány dva vybrané artefakty, metodou tzv. kazuistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis Analysis of relation of art expression of emotions and its interpretation by the 5th grade pupils follows a longitudinal study from previous years, while children's art expression was reanalysed in intentions of methods of the study mentioned above. The aim of the research was to contribute to recognition of interpretative mental processes of pupils and the question of the research was: What role does a familiarity of author have for an interpretation and an evaluation of the artefact? The instructions of this experimental exercise was identical to depict one of the seven emotions by a non-figurative painting. Invention of this research consists of comparison of two classes of pupils. Research was focused on preference and contingency of choice of the emotions and also on a solution of author's intention with a spectator subject matter. Subsequently artefacts were evaluated by the authors. Eventually an identical attributes of artefacts represented the same emotion were studied. In conclusion two artefacts were chosen to be subjected to a detailed examination case study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Aneta_Cechova.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Cechova Aneta_2018.pdfPrůběh obhajoby práce396,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Cechova Aneta_vedouci_Lukavsky_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Cechova Aneta_oponent_Komzakova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.