Title: Založení a fungování spolku v podmínkách ČR - ekonomický pohled
Authors: Hammerlová, Eliška
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Brejchová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33138
Keywords: neziskový sektor;neziskové organizace;spolek;účetnictví;daně
Keywords in different language: non-profit sector;not-for-profit organizations;the association;accounting;taxes
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Založení a fungování spolku v podmínkách ČR ekonomický pohled" popisuje postavení spolku v podmínkách ČR z hlediska účetního a daňového. V roce 2014 se právní forma občanských sdružení změnila na spolky, které se považují za zvláštní formu právnické osoby. Teoretická část se věnuje teoretickým východiskům o neziskovém sektoru, neziskových organizací, jejími druhy, základními rysy, funkcemi a zdroji financování. Dále jsou nastíněny právní formy neziskových organizací v České republice, spolky v ČR a jejich založení, vznik, organizace a členství. V neposlední řadě jsou popsány účetní a daňové aspekty spolku v ČR z teoretického hlediska. Praktická část je zaměřena na účetní a daňové aspekty konkrétního spolku v ČR, a to Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Mír Domažlice, kde jsou porovnávány příjmy (výnosy), výdaje (náklady) a daně za roky 2014-2017. V závěru práce jsou stanovena pozitiva a negativa založení a fungování spolku v ČR.
Abstract in different language: This bachelor thesis called "Establishment and operation of an association within the Czech Republic´s conditions economic perspective" describes the position of the association in terms of financial accounting´s and taxes´ aspects in the Czech Republic. In 2014, the Civil Code introduced a novel Czech term, "spolek" (which means "association") for the legal form previously known as "občanské sdružení" (which means the "Association of Citizens") and belonging as a special form to the general category of corporations. Theoretical part dedicates theoretical resources of the non-profit sector, lists the not-for-profit organisations, their different types, characteristics, functions and founding sources. Furthers are outlined legal forms of the not-for-profit organisations in the Czech Republic, the associations in the Czech Republic their formation, establishment, operation, organisation and the membership of an association. At last but not least are described to the financial accounting´s and taxes´ aspects an association in the Czech Republic. Practical part is focused on the financial accounting´s and taxe´s aspects of particular association in Czech Republic which is "Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Mír Domažlice", where the revenues, costs and taxes from years 2014-2017 are compared. In the end of this thesis the positives and negatives of the association establishment and operation in the Czech Republic are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hammerlova_K15B0076P.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hammerlova_OP.pdfPosudek oponenta práce621,06 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hammerlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce331,26 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hammerlova.pdfPrůběh obhajoby práce105,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.