Title: Marketingový plán vybraného podniku
Other Titles: Marketing plan of the selected company
Authors: Havlová, Barbora
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Šimanová Iveta, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33139
Keywords: marketingový plán;marketingový výzkum;marketingový mix;situační analýza;analýza konkurence;doplňky stravy
Keywords in different language: marketing plan;marketing research;marketing mix;situational analysis;analysis of competition;food supplements
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánování. Cílem práce je analyzovat situaci ve společnosti Artifex Instant s.r.o., její vývoj v posledních letech i postavení značky PROM-IN, zpracovat marketingový plán včetně akčního plánu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretických kapitolách je podrobněji rozpracována problematika marketingového plánu, marketingového výzkumu a vybraných marketingových analýz. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe na případu konkrétního podniku. Praktická část obsahuje také výzkum, jehož výsledky jsou jedním z klíčových zdrojů informací při zpracování marketingového plánu. Výsledkem práce je marketingový plán pro následující období, včetně návrhu akčního plánu.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with problems of marketing planning. The aim of the bachelor thesis is to analyze situation in the company Artifex Instant s.r.o., its development in recent years, the position of the brand PROM-IN and to elaborate a marketing plan including an action plan. This bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical chapters deal in detail with marketing plan issues, marketing research and selected marketing analyses. In the practical part, the theoretical knowledge is applied to practice in the specific company. The practical part also includes research whose results are a one of the key source of information for creating the marketing plan. The result of this Bachelor thesis is the marketing plan for next period, including a draft action plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-marketingovy plan vybraneho podniku.pdfPlný text práce615,8 kBAdobe PDFView/Open
BP_Havlova_OP.pdfPosudek oponenta práce607,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Havlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce404,7 kBAdobe PDFView/Open
BP_Havlova.pdfPrůběh obhajoby práce62,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.