Title: Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska
Other Titles: Extreme right wing parties in Central Europe - a comparison of the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Authors: Firerová, Lucie
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3321
Keywords: radikalismus;extremismus;krajní pravice;populismus;politické strany;stranický systém;politický program;středovýchodní Evropa
Keywords in different language: radicalism;extremism;far right;populism;political parties;party system;politicial program;Central and Eastern Europe
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany (dle terminologie práce spíše krajně pravicové) strany ve třech zemích středovýchodní Evropy. Jedná se konkrétně o Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Práce je členěna celkem do tří hlavních tématických částí.V první části vymezuje pojmy související z danou problematikou, tedy rozdíly mezi radikalismem, extremismem a atributy, které se k nim váží. Další část představuje nejdříve exkurz do krajně pravicového spektra ve středovýchodní Evropě. Pozornost je věnována hlavním krajně pravicovým stranám, tedy Sdružení pro republiku - Republikánské straně Československa (SPR-RSČ), Slovenské národní straně (SNS), straně Maďarské pravdy a života (MIÉP) a Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik). V závěru jsou porovnány úspěchy jednotlivých stran na domácí politické scéně a také jejich postoj k Evropské unii. Práce také reflektuje postavení jednotlivých stran ve stranických systémech daných zemí.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is extremely right-wing parties (according to terminology work rather right-wing) parties in three countries of Central Europe. This is particularly the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The work is divided into three main thematic sections. The first section defines the terms such as radicalism, extremism and attributes that are associated therewith. Another part is at first excursion into the far-right spectrum in Central and Eastern Europe. The greatest attention is paid to major extreme-right parties, namely the Association for the Republic - Republican Party of Czechoslovakia, the Slovak National Party, the Party of Hungarian Truth and Life (MIEP) and the Movement for a Better Hungary - Jobbik. In the conclusion I compare their successes on the domestic political scene and also their attitudes towards the European Union. The work also reflects the embedding of these entities in the party systems of their countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Firerova pdf.pdfPlný text práce860,06 kBAdobe PDFView/Open
Firerova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,8 kBAdobe PDFView/Open
Firerova Lucie_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Firerova.pdfPrůběh obhajoby práce230,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.