Název: Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace České republiky, Slovenské republiky a Maďarska
Další názvy: Extreme right wing parties in Central Europe - a comparison of the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Autoři: Firerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3321
Klíčová slova: radikalismus;extremismus;krajní pravice;populismus;politické strany;stranický systém;politický program;středovýchodní Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: radicalism;extremism;far right;populism;political parties;party system;politicial program;Central and Eastern Europe
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany (dle terminologie práce spíše krajně pravicové) strany ve třech zemích středovýchodní Evropy. Jedná se konkrétně o Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Práce je členěna celkem do tří hlavních tématických částí.V první části vymezuje pojmy související z danou problematikou, tedy rozdíly mezi radikalismem, extremismem a atributy, které se k nim váží. Další část představuje nejdříve exkurz do krajně pravicového spektra ve středovýchodní Evropě. Pozornost je věnována hlavním krajně pravicovým stranám, tedy Sdružení pro republiku - Republikánské straně Československa (SPR-RSČ), Slovenské národní straně (SNS), straně Maďarské pravdy a života (MIÉP) a Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik). V závěru jsou porovnány úspěchy jednotlivých stran na domácí politické scéně a také jejich postoj k Evropské unii. Práce také reflektuje postavení jednotlivých stran ve stranických systémech daných zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is extremely right-wing parties (according to terminology work rather right-wing) parties in three countries of Central Europe. This is particularly the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The work is divided into three main thematic sections. The first section defines the terms such as radicalism, extremism and attributes that are associated therewith. Another part is at first excursion into the far-right spectrum in Central and Eastern Europe. The greatest attention is paid to major extreme-right parties, namely the Association for the Republic - Republican Party of Czechoslovakia, the Slovak National Party, the Party of Hungarian Truth and Life (MIEP) and the Movement for a Better Hungary - Jobbik. In the conclusion I compare their successes on the domestic political scene and also their attitudes towards the European Union. The work also reflects the embedding of these entities in the party systems of their countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Firerova pdf.pdfPlný text práce860,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firerova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firerova Lucie_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Firerova.pdfPrůběh obhajoby práce230,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.