Title: Prevence dětských úrazů a poskytování laické první pomoci u nejčastějších úrazů dětí v mateřských školách
Other Titles: The Prevention of child injuries and the providing of non-professional first aid for the most frequent injuries of children in kindergartens
Authors: Kolečkářová, Michala
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33217
Keywords: první pomoc;úrazy;děti;mateřská škola
Keywords in different language: first aid;injuries;children;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nejčastějších úrazů dětí v mateřských školách a poskytování první pomoci. V úvodu teoretické části stručně popisuji somatologii a úrazy dětského věku, u kterých se zabývám hlavně rozdělením a statistikou dětských úrazů. Jádrem teoretické části je představení nejčastějších úrazů dětí a shrnutí postupů první pomoci. Podstatnou roli v této problematice představuje i prevence dětských úrazů, které byl věnován závěr teoretické části. Pro praktickou část byl zvolen kvantitativní výzkum, do kterého se zapojilo 137 žen a 2 muži různého věku. Tuto cílovou skupinu respondentů tvořili pedagogičtí pracovníci působící v mateřských školách a studenti oboru Učitelství pro MŠ. Pomocí dotazníků jsem zjišťovala znalosti pedagogických pracovníků a studentů oboru Učitelství pro MŠ o první pomoci. Dále jsem se zabývala získáním co nejpřesnějších informací o úrazech vyskytujících se v prostředí mateřských škol na základě kterých jsem stanovila rizikové místo a rizikovou činnost. Nejdůležitějších cílem této práce je zjistit informovanost o první pomoci a připravenost pedagogických pracovníků a studentů oboru Učitelství pro MŠ poskytnout první pomoc.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with problems of the most frequent injuries of children in kindergartens and providing first aid. The thesis is divided into theoretical and practical part. At the beginning of the theoretical part I briefly describe anatomy of the human body and injuries in childhood, which I deal mainly with the distribution and statistics of child injuries. The main part introduce the most common injuries of children and a summary of first aid procedures. The important role in this issues is also the prevention of child injuries, which was described in the conclusion of the theoretical part. Quantitative questionnaire research involving 137 women and 2 men of different ages was selected for the practical part. This target group of respondents consists of teachers working in kindergartens and students in the field of Preschool education. I tried to find out the level of pedagogical staff and students knowledge of first aid. I also looked at getting the most accurate information about injuries occurring in kindergartens. The most important aim of this work is to find out awareness of first aid and the readiness of pedagogical staff and students of the field of Preschool education to provide first aid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koleckarova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Koleckarova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce184,12 kBAdobe PDFView/Open
Koleckarova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce189,07 kBAdobe PDFView/Open
Koleckarova M..pdfPrůběh obhajoby práce57,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.