Title: Balanční cvičení jako zdravotně regenerační prostředek a prostředek rozvoje pohybových schopností pro vybrané skupiny populace (metodická příručka multimediální formou)
Other Titles: Balancing exercises as a health regeneration tool and means of developing physical abilities for selected population groups (methodical manual in a multimedia form)
Authors: Follprecht, Daniel
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33218
Keywords: rovnovážná cvičení;rovnováha;hluboký stabilizační systém páteře (core);správné a vadné držení těla;dynamický sed;posturální funkce.
Keywords in different language: balance workout;balance;deep backbone stabilization system (core);correct and defective posture;dynamic sitting;postural functions.
Abstract: Práce se zaměřuje na charakteristiku problematiky balančních cvičení. Popisuje vhodnost rovnovážných cviků jednotlivě pro vybrané skupiny populace v rámci této bakalářské práce. Zároveň je propojena s webem www.pohybemkezdravi-cz.webnode.cz, kde jsou stručně a jasně popsány jednotlivé cviky a to jejich název pomocí názvosloví, správné provedení, chyby v provedení a přínosy.
Abstract in different language: The work is focused on the characteristics of the balancing exercises. It describes the suitability of equilibrium exercises individually for selected population groups within this bachelor thesis. At the same time, it is linked to the website www.pohybemkezdravicz.webnode.cz, where there the individual exercises are briefly and clearly described, using their nomenclature, correct exercise performing, wrong exercise performing and its benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP DANDYS.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Follprecht Daniel - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,69 kBAdobe PDFView/Open
Follprecht Daniel - OP.pdfPosudek oponenta práce183,8 kBAdobe PDFView/Open
Follprecht Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce80,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.