Title: Vliv tréninkového procesu v tenisu na posturální funkci dětí školního věku
Other Titles: The influence of the tennis training process on the postural function of school-age children
Authors: Prouzová, Kateřina
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33219
Keywords: posturální funkce;tenis;děti školního věku;kompenzace;intervenční program
Keywords in different language: postural functions;tennis;school-age children;compensation;intervention program
Abstract: V kvalifikační práci jsme posoudili vliv tréninkového procesu na posturální funkci (její statickou i dynamickou složku) dětí mladšího školního věku, jejichž sportovním zaměřením je tenis. Prostřednictvím diagnostických metod jsme provedli vstupní šetření, na základě jehož výsledků jsme sestavili intervenční kompenzační program. Program byl zařazen do tréninkového procesu po dobu 5 měsíců. Na závěr byla provedena výstupní diagnostika, analýza a komparace výsledků a zhodnotili jsme účinnost zvolené intervence.
Abstract in different language: In the qualification work we evaluated the influence of the training process on the postural function (its static and dynamic part) of younger school age children who are focued on tennis. Using diagnostic methods we made an initial survey and on the base of its results we prepared an intervention compensation program. The program has been included in the training process for 5 months. Finally, the output diagnostics, analysis and comparison of the results were performed and we evaluated the efficiency of the chosen intervention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Prouzova Katerina.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Prouzova Katerina - VP.pdfPosudek vedoucího práce185,29 kBAdobe PDFView/Open
Prouzova Katerina - OP.pdfPosudek oponenta práce209,63 kBAdobe PDFView/Open
Prouzova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce69,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.