Title: Selhání konsociační demokracie v Československu
Other Titles: Failure of consociational democracy in Czechoslovakia
Authors: Habart, Radek
Advisor: Kvěš, Robin
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3322
Keywords: Arend Lijphart;konsociační demokracie;Československo;historické okolnosti;ústava;politické elity;analýza
Keywords in different language: Arend Lijphart;consociational democracy;Czechoslovakia;historical circumstances;constitution;political elites;analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá selháním konsociační demokracie v Československu po roce 1989. Práce nejprve popisuje samotný teoretický model konsociační demokracie politologa Arenda Lijpharta, představuje jeho základní charakteristiky a rysy, které jsou nezbytné pro úspěšné fungování modelu konsociační demokracie v praxi. To vše v podobě základních společensko-politických vztahů, hlavních institucionálních podmínek a souboru specifických společensko-politických podmínek. Poté práce směřuje k představení historických okolností ovlivňujících pozdější selhání československé konsociační demokracie. Zejména se zaměřuje na popis napjatých česko-slovenských vztahů v historii, dlouhodobou absenci demokracie před rokem 1989, nerovnoměrný ekonomický vývoj, státoprávní uspořádání a podobně. Výsledkem je jasná definice společensko-politických podmínek, ve kterých byl model konsociační demokracie po roce 1989 aplikován a také nezbytný kontext pro popis důvodů praktického selhání modelu v praxi. Následně práce představuje společensko-politické prostředí po roce 1989 a všímá si nejdůležitějších momentů. Například seznamuje se vznikem a rozpadem dvou hlavních revolučních politických hnutí, přípravami, průběhem a výsledky prvních svobodných voleb, nebo hlavními společenskými otázkami tohoto období. U všech těchto bodů je věnována velká pozornost zejména roli a významu tehdejších politických elit. Zjištěné důsledky historických okolností a společensko-politického prostředí po roce 1989 jsou spolu s teoretickými představami konsociační demokracie v práci podrobeny analýze. Analýza má za cíl poukázat na hlavní důvody selhání konsocialismu v Československu a proč se politický vývoj po roce 1989 tak odlišoval od představ konsociační teorie.
Abstract in different language: The thesis deals with the failure of consociational democracy in Czechoslovakia after 1989. At first the thesis describes the theoretical model of consociational democracy of the political Arend Lijphart. It´s about his characteristics and traits which are necessary for successful operation of consociational model of democracy in practice. All this is in basic socio-political relations, main institutional conditions and a set of specific socio-political conditions. Secondly, thesis is aimed to show historical circumstances which influence the subsequent failure of Czechoslovak consociational democracy. Mainly it´s focused on the description of tense Czech-Slovak relations in history, long-term absence of democracy before 1989, unequal economic development, constitutional arrangements etc. The result is a clear definition of socio-political conditions in which the model of consociational democracy was applied after 1989 and it´s also necessary context for the description of practical collapse of that model in practice. Subsequently, the thesis deals with the socio-political environment after 1989 and it shows the most important moments. For example, it introduces the origin and collapse of two main revolutionary political movements, preparations, progress and results of the first free elections or main social issues of that period. For all of these points it devotes a big attention to the role and importance of the political elites at that time. The consequences of historical circumstances and the socio-political environment after 1989 which were found out are analyzed together with theoretical notions of consociational democracy. The analysis aims to show the main reasons of the failure of the consocialism in Czechoslovakia and it also shows why the political developments were different from the ideas of consociational theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek Habart - Selhani konsociacni demokracie v Ceskoslovensku.pdfPlný text práce739,89 kBAdobe PDFView/Open
Habart Radek_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce41,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Habart_opo.docxPosudek oponenta práce41,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Habart.pdfPrůběh obhajoby práce217,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.