Title: Období nesvobody - co vedlo k jeho vzniku a jakým způsobem zaniklo
Other Titles: The Period of Oppression - what led to its rise, and how it fell
Authors: Falcová, Aneta
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33228
Keywords: období nesvobody;mnichovská dohoda;československá republika;sudetští němci;rok 1938;nacistická okupace;druhá republika;protektorát čechy a morava;domácí a zahraniční odboj;benešovy dekrety;odsun německého obyvatelstva
Keywords in different language: the period of oppression;munich agreement;czechoslovak republic;sudeten germans;the year 1938;nazi occupation;second republic;protectorate of bohemia and moravia;domestic and foreign resistence;beneš's decrees;expulsion of german population
Abstract: Cílem práce je popsat období nesvobody, a hlavně dobu, která toto období nesvobody fakticky umožnila. Neustále se zhoršující vztahy mezi Čechy a Němci v sudetských oblastech Československa se staly hlavním vnitrostátním problémem a později záležitost číslo jedna z hlediska světového míru. Západní mocnosti podepsaly Mnichovskou dohodu a to bez naší účasti. Vnucený Mnichovský diktát byl jakýmsi oficiálním milníkem pro období svobody a nesvobody. Československo přišlo o oblast Sudet a tím vznikla takzvaná Druhá republika. Netrvalo dlouho a Hitler se svým vojskem zabral celé naše území. Tímto postupem vznikl Protektorát Čechy a Morava. Během okupace se začal formovat odboj jak domácí, tak zahraniční. V Londýně se vytvořila exilová vláda v čele Edvardem Benešem. Beneš zde začal vydávat dekrety prezidenta republiky. Ty se staly právním základem pro znovuzrození Československa. Zároveň na jejich základě došlo ke konečnému odsunu Němců z našeho území.
Abstract in different language: The aim is to describe the period of oppression, and especially the times that made it possible for oppression to rise. The ever-worsening relations between Czechs and Germans in the Sudetenland of Czechoslovakia became a major national problem and later the number one issue in terms of world peace. Western Powers signed the Munich Agreement, without our participation. The enforced Munich dictate was somehow an official milestone for the age of freedom and oppresion. Czechoslovakia lost the Sudetenland area and the so-called Second Czechoslovak Republic emerged. It did not take long, and Hitler occupied our entire territory with his troops. This procedure created the Protectorate of Bohemia and Moravia. During the occupation, domestic as well as foreign resistance movements began to take place. A government in exile formed in London headed by Edvard Beneš. Beneš began to issue decrees by the 'President of the Republic'. These became the legal basis for the rebirth of Czechoslovakia. At the same time, there was a final expulsion of the Germans from our territory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni_prace_-_Mgr._Aneta_Falcova_2017.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
OP - Falcova.pdfPosudek oponenta práce71,91 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Falcova.pdfPrůběh obhajoby práce46,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.