Title: Vývoj právní úpravy nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu v letech 1918-1989
Other Titles: The development of the legal treatment of the sickness and accident insurance within the teritory of our state in years 1918-1989
Authors: Knaizl, Zdeněk
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33233
Keywords: nemocenské pojištění;úrazové pojištění;nemoc;práce;podpora;dávky.
Keywords in different language: health insurance;accident insurance;sickness;labor;financial aid;social benefits.
Abstract: Práce se zabývá historickým vývojem nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu. Práce zpracovává zásadní právní reformy nemocenského a úrazového pojištění v letech 1918 - 1989. Nemocenské pojištění se od počátku stalo nárokovým obligatorním pojištěním a v podstatě tato podoba je zachována u nás do dnešní doby. Během historického vývoje se však opakovaně měnily subjekty zajišťující nemocenské pojištění. Během sledovaného období se dále opakovaně měnil rozsah dávek, doba po kterou byly dávky vypláceny a okruh oprávněných subjektů, kteří měly na výplatu dávek nárok. Povinné pojištění pro případ úrazu patří mezi nejstarší odvětví sociálního pojištění. Vyvinulo se ze soukromého pojištění zaměstnavatelů proti následkům povinného ručení a z dobrovolných svépomocných hornických pokladen. Soukromoprávní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem znamenal, že pokud zaměstnanec utrpěl v podniku zaměstnavatele úraz, mohl se domáhat náhrady škody vůči zaměstnavateli, zpočátku ale pouze dle soukromého práva.
Abstract in different language: The thesis handles the historical development of the legal treatment of the sickness and accident insurance within the territory of our state. The paper addresses fundamental legal reforms of the sickness and accident insurance in years 1918-1989. The sickness insurance has become a mandatory insurance by the claim from the beginning, this form has been maintained until the present day. The subjects, providing sickness insurance have, however changed repeatedly during its historical evolution. During the observed time period, the scope of benefits, the time over which have the benefits been paid out for, and the range of the rightful subjects, which had the claim to the benefits have changed again and again. Mandatory insurance in case of an accident belongs to the oldest branches of the social insurance. It has developed from a the employers'private insurance against the consequences of damage liability and from voluntary self-help miners' cash registers. The private legal relationship between the employer and employee meant, that if the employee suffered an accident in the company of the employer, he could claim a compensation for the damage against the employer, however only according to private law at the beginning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj pravni upravy nemocenskeho pojisteni.pdfPlný text práce707,47 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Knaizl.pdfPrůběh obhajoby práce34,04 kBAdobe PDFView/Open
OP - Knaizl.pdfPosudek oponenta práce81,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.