Title: Charakteristika věcných břemen se zaměřením na jejich zánik
Other Titles: Easement Characteristics with a Focus on their Termination
Authors: Cupka, Marek
Advisor: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33369
Keywords: věcná břemena;věcná práva k věci cizí;zánik věcných břemen;služebnosti;reálná břemena
Keywords in different language: easments;servitudes;real burden;termination of easments
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem věcných břemen. Hlavním tématem této práce je problematika zániku věcných břemen. Věcná břemena jsou právním institutem, který je nezbytný pro hospodářský a ekonomický vývoj společnosti, což nepopiratelně dokazuje i historický vývoj institutu. Práce si dává za cíl analyzovat pojem věcných břemen, včetně historie věcných břemen a jejich vývoje, který vždy odpovídal společenským, kulturním a politickým změnám. Dále charakterizovat jednotlivé druhy zániku věcných břemen a porovnat rozdíly mezi Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a nyní platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
Abstract in different language: The purpose of this study is to characterize easements, introduce ways of their termination in complex and to describe differences between old and new amendments of Civil code. After introduction comes a chapter describing historical evolution of easements. This chapter describes development of this institute since Roman law up to Civil code from 1964. Third chapter is dedicated to definition of term "Easement". This chapter is divided into definition of servitudes and definition of real burdens. Fourth chapter is the main part of this study. It is dedicated to ways of termination of easements and changes to these terminations after amendments to Civil code went into force. This chapter include comparison of old and new legislation of Civil code and a brief description of servitudes in Italian Codice civile. Topic of penultimate chapter is limitation of easements. Easements do not cease to exist because of limitation and therefore, it would not be right to include limitation in chapter about termination of easements. Last chapter is a brief conclusion, which is a summary of found results in previous chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Cupka_Marek.pdfPlný text práce738,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cupka.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cupka.pdfPosudek oponenta práce908,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cupka.pdfPrůběh obhajoby práce297,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.