Title: Pěstounská péče
Other Titles: Foster care
Authors: Foldynová, Klára
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33371
Keywords: občanské právo;rodinné právo;pěstounská péče;pěstoun;pěstounská péče na přechodnou dobu;předpěstounská péče;nezletilé dítě;dávky pěstounské péče;nejlepší zájem dítěte;sos dětské vesničky
Keywords in different language: civil law;family law;foster care;foster parent;temporary foster care;pre-foster care;minor child;foster care benefits;best interests of the child;sos children's villages
Abstract: Diplomová práce pojednává o pěstounské péči jako institutu náhradní rodinné péče. Vychází ze současné platné právní úpravy. Začátek práce se věnuje historickému vývoji pěstounské péče, dále je zaměřena na objasnění pojmu a účelu pěstounské péče, formy pěstounské péče, trvání, zprostředkování a zmíněny jsou i dávky pěstounské péče. V další kapitole je pojednáno o jednotlivých právech a povinnostech pěstouna, rodiče a svěřeného dítěte. Závěrečná kapitola pojednává o SOS dětských vesničkách.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with foster care as an institute of alternative family care. It is based on current legislation. The beginning of the thesis is devoted to the historical development of foster care, it is focused on clarifying the concept and purpose of foster care, forms of foster care, duration, mediation, and foster care benefits. The next chapter discusses the individual rights and responsibilities of a foster parent, a parent and a entrusted child. The final chapter deals with SOS Children's Villages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - tisk.pdfPlný text práce868,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Foldynova.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Foldynova.pdfPosudek vedoucího práce888,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Foldynova.pdfPrůběh obhajoby práce267,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.