Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPaulíny, Anna
dc.contributor.refereeSpurný Radek, JUDr.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-21
dc.identifier73748
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33380
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá právní úpravou společné a střídavé péče v České republice ve srovnání s vybranými zeměmi EU (Velká Británie, Belgie a Polsko) Cílem práce je shromáždit současný stav a praktickou funkci společné a střídavé péče v České republice a porovnat je s právní úpravou ve vybraných zemích EU. První kapitola se zabývá prameny práva, druhá se věnuje péčí o dítě v rámci rodičovské zodpovědnosti (část této kapitoly je zaměřena na definici hlavních pojmů jako rodina, dítě a jeho nejlepší zájmy, část je zaměřena na rodičovskou zodpovědnost). Čtvrtá kapitola se věnuje společné a střídavé péči v České republice - od jednotlivých definicí, přes krátkou historii jejich právní úpravy v České republice až po judikaturu Ústavního soudu ČR. Je to právě judikatura Ústavního soudu, která je pro tuto kapitolu rozhodující, neboť poukazuje na vývoj a různé přístupy. Poslední kapitola této práce se zabývá stručným popisem společné a střídavé péče ve vybraných zemích Evropské unie - Velké Británie, Belgie a Polska a jejich srovnání s právními předpisy v České republice. .cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstřídavá péčecs
dc.subjectspolečná péčecs
dc.subjecteucs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectrodičovská odpovědnostcs
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectbelgiecs
dc.subjectpolskocs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectvelká britániecs
dc.titlePrávní úprava společné a střídavé péče v ČR v porovnání s vybranými státy EUcs
dc.title.alternativeThe legal regulation of joint and shared custody in the Czech Republic compared to selected EU countriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with legal regulation of shared and joint custody in the Czech Republic compared to selected EU countries (Great Britain, Belgium and Poland) The aim of the thesis is to collect the current status and practical function of shared and joint custody in the Czech Republic and to compare them with the legal regulations of selected EU countries. The first chapter deals with the sources of law, the second deals with the care of the child within parental responsibility (part of this chapter focuses on the definition of main terms as family, child and his / her best interests, section on parental responsibility). The fourth chapter deals with shared and joint custody in the Czech Republic - from individual definitions, through a short history of their legal regulation in the Czech Republic to the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic. It is the case law of the Constitutional Court, which is decisive for this chapter, as it points to developments and different approaches. The last chapter of this thesis deals with a brief description of shared and joint custody in selected countries of the European Union - Great Britain, Belgium and Poland and their comparison with the legislation in the Czech Republic. .en
dc.subject.translatedshared custodyen
dc.subject.translatedjoint cusotdyen
dc.subject.translatedcomparationen
dc.subject.translatedconstitutional courten
dc.subject.translatedparental responsibilityen
dc.subject.translatedeuen
dc.subject.translatedgreat britainen
dc.subject.translatedbelgiumen
dc.subject.translatedpolanden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomovaprace.pdfPlný text práce912,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pauliny.pdfPosudek vedoucího práce920,77 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pauliny.pdfPosudek oponenta práce868,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pauliny.pdfPrůběh obhajoby práce261,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.